Rollefordeling

Der er grundlæggende 5 roller i en kredsbestyrelse.

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Ethvert bestyrelsesmedlem kan bidrage til kredsens virke på mange forskellige måder. Opgaverne kan både være af formel karakter eller et udviklingstiltag, men de vil som oftest blive løst i små arbejdende udvalg, der enten planlægger og afvikler tiltag eller undersøger og foreslår mulige tiltag til beslutning i bestyrelsen. Du kan læse mere under "opgaver" her på hjemmesiden.

Kasserer
Kredsens kasseren vælges blandt bestyrelsens medlemmer.
Kredskassereren ansvar er overordnet at holde bestyrelsen løbende opdateret om kredsens økonomi og sikre overblik over kredsens pengestrømme. Opgaven er primært at udarbejde årsregnskab og løbende betale regninger, refundere udlæg, bogføre indtægter og udgifter, samt udsende kontingentopkrævninger. De forskellige opgaver kan løses på mange måder og enkelte kan uddelegeres efter aftale og men under fortsat supervision. Råd og vejledning, samt valg af IT redskaber kan med fordel drøftes med FDF forbundskontor. 


Sognerepræsentant 
Repræsentanten for den eller de lokale sogne fungerer som overordnet bindeled mellem kreds og sognet.
Repræsentanten har en på forhånd vedtægtsbestemt plads i bestyrelsen. Denne repræsentant kan med fordel findes i fællesskab med menighedsrådet eller menigheden.


Kredsleder
Kredsens daglige ledelse varetages af kredslederen eller kredsledelsen, der i samarbejde med lederrådet arbejder selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen. Kredsledelsen har en fast reserveret plads i bestyrelsen.
Kredslederen indstilles af lederrådet, vælges af den på årsmødet valgte bestyrelse for to år og Hovedbestyrelsen godkender kredsledelsen. 

Kredsledelsens grundliggende opgaver er beskrevet i FDFs Vedtægter §7.

Formanden
Kredsens formand vælges blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer ved konstituering umiddelbart efter årsmødet. Det er formanden som leder bestyrelsesmøderne og indkalder til disse så ofte som det vurderes nødvendigt. Det er formandens opgave at have et overordnet fokus på kredsens langsigtede udvikling og sikre den demokratiske kultur i kredsen med rettidige afholdte årsmøder og kredsledervalg.

Hvordan ser du din ledelsesopgave i samspil med kredsledelsen?
”-Jeg går forsigtigt frem og gør meget ud af at have en god dialog med kredslederne, som jeg har stor og dyb respekt for. Vi har løbende en dialog om, hvad der er et bestyrelsesanliggende eller kredslederanliggende. Vi skal som bestyrelse ikke gå længere ind i ting, end vi har beføjelser til – og vi skal i bestyrelsen uddelegere mest muligt til kredsledelsen, så vi i bestyrelsen ikke går for meget ind i den daglige drift. Det gør det mere relevant og sjovere at være kredsleder, og i mange tilfælde er kredslederne dygtigere til at få løst udfordringen, end vi er i bestyrelsen.
Jeg holder endvidere særligt øje med og påskønner, at vores kredsledere er dygtige til at uddelegere videre til lederne. Vi vil altid ønske at flest mulige beslutninger bliver taget længst nede. Så tilgiver vi gerne og retter til på bagkant for at dyrke handlekraften hos den enkelte leder.
- Interview i informationsmail med ny formand i 2017