Spørgsmål og svar i forhold til børneattester

 • Skal det være de samme personer i kredsen, der har adgang til kredsens e-Boks og som også kan registrere børneattester i Carla?
 • Ikke nødvendigvis. Begge roller er administrative og kræver en vis IT-flair. Profilen er således nogenlunde identisk og kunne med fordel sammentænkes.

 

 • Hvorfor mener landsforbundet, at rollen som børneattestansvarlig bør findes i enten kredsledelse og/eller bestyrelsen?
 • Der er tale om en betroet funktion, og håndtering af det der betegnes som personfølsomme data. Derfor bør opgaven som børneattestansvarlig placeres på en af kredsens nøglepersoner, forstået som enten kredsledelse eller bestyrelse. Som minimum skal den børneattestansvarlige have rollen "kredsadministrator" i Carla, da den er en forudsætning for, at kunne arbejde på børneattestsiden.

 

 • Hvordan sikrer vi, at vi ikke overtræder persondataloven i forhold til håndtering af de personfølsomme oplysninger herunder CPR-nummeret?
 • En god start er at opbevare CPR-nummeret i så kort tid som muligt. Så snart kredsen har indhentet børneattesten, slettes CPR-nummeret

 

 • Hvordan vil FDF anbefale, at kredsen arkiverer børneattesterne?
 • Kulturministeriet anbefaler, at man ikke gemmer børneattesten, med mindre retslige eller interne regler dikterer dette. FDF kræver ikke, at børneattesten opbevares efter registrering, hvis ikke lokale myndigheder kræver dette. Tjek derfor med jeres kommune, om det er nødvendigt at gemme attesterne. 
  Skal de gemmes, skal man fjerne cpr.nr. inden du arkiverer børneattesten. Børneattesterne kan arkiveres enten fysisk i en mappe eller i en elektronisk mappe og skal i givet fald opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til den. Læs mere om børneattest på Kulturministeriets hjemmeside eller denne vejledning 

 

 • Hvad vil det sige, at vi som kreds har både oplysningspligten og dataansvaret?
 • Oplysningspligten knytter sig til, at en kreds skal oplyse den leder, der skal tjekkes, om hvad der reelt sker og hvorfor. Dette kunne for eksempel være at henvise til kredsens privatlivspolitik på hjemmesiden. 
  Oplysningspligten er uændret i overgangen fra de papirbårne til de elektroniske attester. Dataansvaret er kredsens ansvar for at sikre, at persondataloven overholdes. Dataansvaret vil altid være kredsens.

 

 • Kan kommunen trække tilskud tilbage, hvis en kreds ikke har styr på kontrollen af børneattester?
 • Der er hjemmel inden for lovgivningen til, at en kommune kan trække et tilskud tilbage, såfremt der er sket svigt i kontrollen af børneattester på ledere i kredsen. Der er dog ikke kendt retspraksis på området.

 

 • Hvad gør vi med kvitteringen for anmodningen om samtykke til at indhente en børneattest?
 • Kvitteringen har ingen værdi i forhold til dokumentation, da den blot er udtryk for, at der er spurgt om samtykke til at indhente en børneattest, og ikke at der faktisk er indhentet en. 
  Hvis den gemmes til administrativt brug, skal CPR-nummeret slettes.

 

 • Hvor længe tager det at indhente en børneattest?
 • Børneattesten bliver sendt til kredsens eBoks, straks efter, lederen har godkendt den anmodning du som børneattestansvarlig, har sendt. Vær dog opmærksom på, at en børneattest fra tid til anden udtages til manuel behandling/stikprøve, og derfor lader vente lidt på sig. Det har intet at gøre med, hvorvidt en attest er positiv eller negativ.

 

 • Hvad stiller kredsen op, såfremt vi modtager en positiv børneattest (altså med anmærkning) fra politiet?
 • Skulle det ske, at en attest har en anmærkning, så vil den positive attest tilgå kredsens eBoks, og dermed åbnes af den person, der har adgang. Kredsen skal straks reagere på en sådan besked, og rette henvendelse til landsforbundet for at modtage hjælp i forhold til de handlinger, en positiv attest medfører. Kontakt FDFs generalsekretær.

 

 • Hvordan ved man, at der er tale om en positiv børneattest?
 • Hvis der er anmærkning på en børneattest, vil det tydeligt fremgå af teksten på børneattesten. Der står hvilke paragraffer personen har overtrådt, og hvad de konkret dækker over.

 

 • Er det et krav fra FDF, at attesterne registreres i Carla?
 • Nej, det er ikke et krav. Der foreligger ikke en vedtægtsbestemmelse eller en af hovedbestyrelsen vedtaget bestemmelse i dag. Men det er en god ide at registrere det her.

 

 • Hvad gør vi, hvis en leder er fritaget for at have eBoks?
 • I disse særlige tilfælde, kan der stadigvæk indhentes børneattest på papir. Når børneattesten er udfyldt, sendes den til politiet via sikker e-mail: mvjyl-pac-kr-borneattester@politi.dk eller med post til den adresse, du finder øverst på børneattesten.

 

 • Hvem indhenter børneattester i forbindelse med et landsdelsarrangement?
 • Det er landsdelens ansvar, at der er indhentet børneattest på alle deltagere på arrangementet. Landsdelen skal altså sikre at deltagere fra kredse, er tjekket af deres kreds. Deltagere uden kreds samt medlemmer af FDF Landskreds, tjekkes af forbundskontoret. Landsdelen kontakter forbundskontoret med info om disse deltagere.

 

 • Hvem indhenter børneattester i forbindelse med et kursus?
 • Kursuslederen sørger for at sende en liste over alle instruktører osv., der er tilknyttet kurset til forbundskontoret. Forbundskontoret indhenter børneattesterne.

 

 • Skal der indhentes børneattest på en deltager på et FDF-kursus eller en FDF lejr?
 • Nej, det skal der ikke. Hvis en person er på kursus eller lejr udelukkende som deltager, skal der ikke indhentes børneattest på vedkommende.

 

 • Kan vi få hjælp fra FDF til at en vore ledere får oprettet en e-Boks og tilknyttet et NemID?
 • Myndighederne bag både e-Boks, NemID og så videre har support og vejledninger på deres hjemmesider.

 

 • Hvordan sikrer FDF, at den børneattestansvarlige har gode hensigter?
 • FDFs forbundskontor indhenter selv børneattesterne på de børneattestansvarlige.