Landsforbundets samværsregler

Gældende på alle landsforbundets arrangementer

Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse januar 2023

FDFs samværspolitik er gældende på alle FDFs arrangementer. Disse regler er yderligere tiltag, som gælder landsforbundets arrangementer. Samværsregler er gældende for alle kurser, arrangementer og events hvor landsforbundet (hovedbestyrelsen) er afsender.

For de arrangementer, hvor målgruppen starter ved 15 år er der et tillægs- punkt ang. alkohol. (se nederst)
Derudover vil der være internationale arrangementer hvor der kan der være grund til at lave tilpassede samværsregler, som tager højde for f.eks. lokale forhold. I det tilfælde vil de gældende samværsregler være kommunikeret ud til deltagerne inden bindende tilmelding.

Voksne er i denne sammenhæng medarbejdere/instruktører/ledere fra 18 år og op.

 

Samværsregler for arrangementer med deltagere op til 18 år 

Før arrangementet

 • Børneattester
  Der indhentes børneattester på alle voksne forud for et landsforbundsarrangement. Det er forbundskontorets ansvar, at det bliver gjort. Hvis der mod forventning skulle være en dom på børneattesten vil en ansat ved FDF rette henvendelse til den voksnes kreds med det samme.
  Ved nogle landsforbundsarrangementer er det kredsene selv, der har ansvaret for at sikre at kredsens egne ledere, assistenter og øvrige voksne er registret eller tilmeldt korrekt i Medlemsservice, så forbundskontoret kan sikre at der er hentet børneattest på dem.
  Arrangøren eller kursusledelsen har ansvar for at alle medarbejdere er registreret eller tilmeldt korrekt i Medlemsservice, så forbundskontoret kan sikre at der er hentet børneattest på dem.
  Dette vil i så fald være meldt ud forud for arrangementet.

 

 • Samværspolitik
  Ved tilmelding gøres der opmærksom på FDFs samværspolitik.

 

På selve arrangementet

 • Soveforhold
  I respekt for den enkeltes blufærdighedsgrænser sover personer af for- skellige køn hver for sig. I praksis vil det sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal voksne og deltagere sove hver for sig. Der kan være omstændigheder, hvor der kan afviges fra dette. Her er det den voksnes ansvar, efter konkret anvisning fra kursusleder/arrangør, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

 

 • Bade- og toiletforhold
  I respekt for den enkeltes blufærdighedsgrænser skal det være muligt at omklæde alene eller sammen med deltagere af samme biologiske køn. Ved et almindeligt bad uden tøj på bader voksne ikke sammen med deltagere af
  modsatte biologiske køn, ligesom voksne kun bader sammen med delta- gere af samme biologiske køn, hvis der er mere end én voksen til stede.

 

 • Det skal efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige voksne. Det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige voksne i alle grupper. Dette af hensyn til både deltagere og voksne for at mindske risi- koen for at blive bragt i forlegenhed eller i uhensigtsmæssige situationer. På de af landsforbundets arrangementer, hvor deltagere og instruktører ikke som udgangspunkt kender hinanden tilstræbes det, at den samlede voksengruppe repræsenterer en bredde, så den enkelte deltager har større mulighed for at skabe en tillidsfuld relation til en voksen, som man kan dele svære emner med.

 

 • Kæresteri mellem en voksen og en deltager er ikke tilladt
  Ingen voksne må have et forhold til en deltager på arrangementet. Det gælder uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke. Hvis man er et par før arrangementets start laves der en individuel aftale med kursusleder/arrangør.                                                                   (Ifølge straffelovens §§ 222, 224 og 225 er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Dertil kommer ’folkeskolelærerparagraffen’, som er straffelovens § 223. Jævnfør denne paragraf er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, hvor du er træner/lærer/instruktør. Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.)

 

 • Brugen af sociale medier
  Ingen voksen over 18 år skal opsøge deltagere som er under 18 år gennem sociale medier. Hverken før, under eller efter arrangementet, med mindre det er i direkte sammenhæng med en aktivitet på arrangementet. I dette tilfælde sikres det at minimum to voksne er til stede i samme digitale forum.
  Hvis den voksne anvender sociale medier vedkender den voksne sig at være FDF‐leder også uden for arrangementet. Det forventes ligeledes, at den voksne er en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier.
  Ved egen brug af billeder fra arrangementet er det den voksnes eget ansvar, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

 

 • Indtagelse af rusmidler
  Ingen voksne eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer på landsforbundets arrangementer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.

 

 • Brug af tobak
  Det er kun tilladt for voksne at anvende tobaksprodukter. Dette må kun foregå udendørs og skal foregå på en sådan måde, at det ikke er synligt for deltagerne. Ingen former for tobaksanvendelse i samvær med børn og unge er acceptabelt.

 

 • Sprogbrug
  I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuld sprogbrug jf. FDFs samværspolitik.
 

Ændrede forhold for de arrangementer med deltagere fra 15år og op

 • Øl, vin og spiritus og euforiserende stoffer
  Ingen må medbringe eller indtage nogle former for euforiserende stoffer på landsforbundets arrangementer. På enkelte af landsforbundets arrangementer kan der tilvælges alkoholiske drikkevarer, hvis man er over 18 år. Der vil altid være et alkoholfrit tilbud og der vil aldrig blive serveret alkohol for deltagere under 18 år. Det vil altid fremgå af arrangementets indbydelse hvilke forhold, der gør sig gældende.