Julsøfonden - Sejlads

Tilskud og lån til køb af mindre og store både.

Inden for sejlads ydes der støtte på to områder:
 

  • Store både og skibe
    Lån til køb og forbedringer
  • Mindre både og joller
    Tilskud til køb

Læs de gældende regler for de to områder nedenfor 

Regler for lån til køb og forbedring af store både

Lån ydes til skibsprojekter på over 100.000 kr. Der ydes et grundbeløb på 15.000 kr. Hertil kommer normalt et tillæg på 15 % af investering udover 100.000 kr.

Lånebeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de udlånsmidler, der er til rådighed. Der ydes maksimalt 150.000 kr. i lån. Der foretages en kvalitetsmæssig bedømmelse af det indsendte projekt og foretages indstilling til hovedbestyrelsen af, om og i givet fald hvor meget der bør ydes i lån. Eventuelt kan man få projektet forhåndsbedømt – og korrigere projektet inden den egentlige indsendelse sammen med ansøgningsskemaet.

Lånet etableres som afdragsfrit lån, der i 10 år forrentes med Nationalbankens diskontorente + 4 % på etableringstidspunktet, og er derefter både rente- og afdragsfrit. Renter erlægges halvårligt, hver 1. april og 1. oktober.

Lånet kan i stedet etableres som et rentefrit lån og afdrages over højst 10 år med lige store afdrag hver 1. april og 1. oktober termin, første gang i den termin, der falder mindst 3 måneder efter lånets udbetaling.

Lånet forfalder ved ejerskifte. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne har landsforbundet ret til at overtage ejendommen mod overtagelse af den på ejendommen hvilende gæld.

På lånebeløbet tinglyses pantebrev til landsforbundet. Lånet rykker for lån i realkreditinstitutter, bank- og sparekasselån samt lån fra stat og kommune.

Omkostningerne ved oprettelse og stempling af pantebrev betales af låntager.

I særlige tilfælde, f.eks. ved byggeri på lejet grund, erstattes pantebrevet af et gældsbrev.

Hvis lånebeløbet er under 50.000 kr. etableres dog i alle tilfælde kun et gældsbrev.

I henhold til landsforbundets vedtægter tinglyses forkøbsret for landsforbundet.

 

Dokumentation

Ejerfællesskaber og selvejende institutioner, der låner penge i fonden, skal hvert år indsende revideret regnskab til hovedbestyrelsen.

 

Ansøgning

Ansøgning om lån indsendes på særlig blanket til FDFs forbundskontorkontor inden 1. marts og 1. september, og svar gives inden udgangen af henholdsvis maj og november (i landsmødeår dog december).

Støtte til køb af ejendom ydes, når købsaftale er underskrevet i halvåret forud for indsendelsesfristen. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for købesummen og dens finansiering, samt driftsbudget. Lånet udbetales, når det er bevilget, og pantebrevet er tinglyst.

Støtte til byggeri kan kun ydes, såfremt ansøgning er modtaget på FDFs forbundskontor inden byggeriets påbegyndelse.

Ansøgningen skal indeholde opgørelse over de forventede byggeudgifter, disses finansiering, driftsbudget samt tegninger over bygningen og grunden. Når byggeriet er færdigt, indsendes byggeregnskab (blad 2 og 3 på ansøgningsblanketten benyttes) og tinglyst pantebrev. Dette skal normalt være sket inden et år efter ansøgningens indsendelse. Derefter udbetales det bevilgede lån.

 

Hent ansøgningsskema


Tilskud til køb af joller og mindre både

Tilskuddet ydes til køb af joller og mindre både. Der ydes ikke tilskud til kanoer. Der ydes kun tilskud til fartøjer, ikke til materiel og inventar.

Tilskud ydes til projekter på over 20.000 kr. Tilskuddet kan højst udgøre 50 % af anskaffelsessummen efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud og højst være på 20.000 kr. Tilskudsbeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de tilskudsmidler, der er til rådighed.

 

Ansøgning

Ansøgning om tilskud indsendes på særlig blanket til FDFs forbundskontor inden 1. marts og 1. september, og svar gives inden udgangen af henholdsvis maj og november (i landsmødeår dog december).

Hovedbestyrelsen afgør på sit møde i henholdsvis maj og november (december), hvilke kredse der skal have tilskud samt tilskuddenes størrelse. Tilskuddet kan udbetales, når købet er sket.

Tilskud kan kun ydes, såfremt ansøgningen er modtaget på FDFs forbundskontor, før købet sker (fakturadato).
 

Hent ansøgningsskema