Det siger tilskudsreglerne

FDF-kredsene og landsforbundet modtager årligt mange millioner i offentlige tilskud, derfor skal vi leve op til nogle grundlæggende regler om medlemsdemokrati i vores foreninger.

 

 

 

 

Landsforbundets vedtægter er indrettet så kredsene og landsforbundet kan opnå tilskud, hvis vi lever op til vores egne vedtægter. Her kan du læse lidt om hvilke eksterne regler der gælder og som bl.a. har inspireret FDFs vedtægter i relation til medlemsdemokrati og årsmøder.

Folkeoplysningsloven

De fleste FDF-kredse modtager tilskud fra kommunen til aktiviteter, lokaler og nogle gange kurser efter reglerne i folkeoplysningsloven. Her fremgår det bl.a. at en folkeoplysende forening skal have en bestyrelse og være demokratisk opbygget. 

KL skriver i sine kommentarer til Folkeoplysningsloven, at det medfører, at der skal være demokratiske valg til foreningens bestyrelse, hvilket typisk vil ske ved afholdelse af en årlig generalforsamling. Medlemmerne skal have indflydelse på foreningens ledelse. Det sker primært ved, at der afholdes valg til bestyrelsen, at der afholdes medlemsmøder eller lignende. Demokratisk opbygning medfører at, alle myndige medlemmer skal have adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen eller lignende. Børn, der er medlemmer af en forening, kan have stemmeret ved deres forældre efter foreningens bestemmelse. Bemærk her at FDF har besluttet at medlemmer fra 15 år og op kan deltage med tale- og stemmeret.

I øvrigt er det værd at være opmærksom på at det fremgår af folkeoplysningsloven at fonde, selskaber, foreninger, eller andre virksomheder (eller ledende medlemmer hos disse aktører), der udlejer lokaler til kredsen (som der søges lokaletilskud for) som udgangspunkt ikke kan sidde i bestyrelsen i kredsen.

Se mere i Folkeoplysningsloven kapitel 2 og tal med din kommune.

Driftstilskud fra DUF

Landsforbundet modtaget driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd på baggrund af de kontingentbetalende medlemmer under 30 år og de kredse, der lever op til den såkaldte lokalforeningsdefinition. Her er der også nogle grundlæggende krav til medlemsdemokratiet. Af disse regler fremgår det, at FDF og FDF-kredsene skal have en demokratisk struktur og praksis, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på organisationens arbejde.

DUF støtter foreninger, der demokratiserer ungdommen ved at praktisere demokratiet samt øver og træner i det lille demokrati – og som mindstemål praktiserer de demokratiske spilleregler, der er beskrevet i organisationens egne vedtægter.

DUF skriver bl.a. om dette at der stilles med denne bestemmelse krav til, at organisationerne skal have en demokratisk struktur, som bør være fastsat i et sæt vedtægter. DUF stiller ingen formkrav til vedtægterne
eller den demokratiske struktur, men det skal være klart og tydeligt, at der jf. ovenfor er tale om en medlemsstyret organisation, hvor medlemmerne har mulighed for at øve reel indflydelse på alle væsentlige beslutninger vedrørende foreningen og dens drift og virke. Fx beslutninger vedrørende foreningens økonomi, valg af ledelse, vedtægtsændringer osv. Det skal derfor også være anført i vedtægterne, hvordan medlemmerne kan opnå og udøve sin indflydelse. Et sæt vedtægter er dog ikke nok i sig selv. Foreningen må også i sit daglige liv og praksis vise, at
medlemmerne reelt har indflydelsen, hvilket typisk sikres via regelmæssige generalforsamlinger/landsmøder/kongresser eller lignende, ligesom at den demokratisk valgte ledelse må antages at skulle mødes regelmæssigt for at træffe beslutninger om foreningens daglige drift. Foreningen bør for at dokumentere, at dette sker, sørge for at udarbejde og opbevare indkaldelser og referater mv. 


Det forventes, at en lokalforening overholder sine egne beskrevne demokratiske processer. Fx kan en lokalforeningsvedtægt foreskrive, at der skal afholdes min. 1 generalforsamling og 6 bestyrelsesmøder årligt. Hvis der kun er afholdt 3 bestyrelsesmøder, og afholdelsen af generalforsamlingen af en eller anden grund er blevet udskudt til det efterfølgende regnskabsår, er DUF af den opfattelse, at lokalforeningen dermed ikke lever op til kravet, hvorved den ikke kan tælles med i ansøgningen.

Om valgbarhed for mindreårige

DUF slår derudover fast at alle medlemmer – ligegyldig alder – skal have fulde demokratiske rettigheder for at kunne tælle med i tilskudsansøgningen. Dvs. have stemmeret og være valgbare til alle demokratisk valgte poster i organisationen, herunder både i lokalforeningen og i landsorganisationen. Dette betyder, at der ikke må være begrænsninger på stemmeret, og at der ikke fx må være reserveret enkelte pladser til myndige i en bestyrelse el.lign. Nogle organisationer finder det ikke hensigtsmæssigt, at børn skal kunne stemme og/eller blive valgt til en tillidspost. Derfor kan medlemmer under 16 år lade sig repræsentere af sine forældre eller værge både i forhold til stemmeret fx på en generalforsamling og valg til bestyrelse el.lign. Jf. tilskudsreglerne skal medlemmer fra 16 år og op efter have ret til at repræsentere sig selv og have stemmeret og være valgbar, for at kunne indgå i tilskudsgrundlaget. Bemærk, at FDF har sat grænsen ved 15 år, da det dermed omfatter alle seniorer fra 15-18 år. 


Det er efter DUFs opfattelse ikke i strid med tilskudsreglerne, at et antal bestyrelsespladser er reserveret til specifikke repræsentanter fra eksempelvis det lokale menighedsråd eller en moderorganisation, så længe denne gruppe ikke har vetoret, og organisationens medlemmer fortsat udgør over halvdelen af bestyrelsen. Medlemmerne skal således altid kunne udgøre et flertal i bestyrelsen og andre ledende organer i henhold til organisationens vedtægter. Forældrerepræsentanter (dvs. forældre eller værge, der repræsenterer deres barn under 16 år) er i den forbindelse at sidestille med et medlem, såfremt at medlemmer fra 16 år og opefter også har mulighed for at stille op til samme plads. Pladser i en bestyrelse reserveret særskilt til forældre tæller ikke med i den del af bestyrelsen, som skal udgøres af medlemmerne.

Læs evt. mere på DUFs hjemmeside eller tal med forbundskontoret, hvis du har spørgsmål til disse regler.