Medlemskontingent

Alle medlemmer af FDF skal betale kontingent til en kreds og kredsene betaler kontingent til landsforbundet.

FDFs vedtægter § 5 stk. 1:
"Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af Landsforbundet."

§ 5 stk. 3:
"Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent."

Minimumskontingent udgør 75 kr., som alle medlemmer skal betale i kontingent til en kreds hvert år.

FDF modtager støtte fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Her gælder det, at et medlem, for at være tilskudsberettiget bl.a. skal have betalt minimum 75 kroner i personligt kontingent. For at sikre dette, skal det være muligt at påvise en overførsel (fx bankoverførsel) direkte fra medlemmets konto (alternativt forælder eller værge) til kredsens konto. Betalingen kan i enkeltstående tilfælde også ske kontant, såfremt der udarbejdes dokumentation for dette (dags dato-kvittering med underskrift fra både modtager og betaler).

Læs om god praksis vedr. kontingentopkrævning

Kredsens kontingent til landsforbundet

Kredsen betaler et kontingent til landsforbundet fastsat af FDFs landsmøde baseret på kredsens medlemstal.

Kredsen skal løbende opdatere Medlemsservice, og størrelsen på kontingentet ændres dermed hen over året. I fald kredsen kun opdaterede Medlemsservice i forbindelse med den årlige indberetning (hvilket tidligere var en mulighed), så ville alle fire opkrævninger være lige store og fastsat på baggrund af indberetningen/medlemstallet per 31. december.

Landsmødet (november i lige år) fastsætter kontingentet for to år ad gangen.
I 2023 udgør kontingentet DKK 420,- årligt og i 2024 430,- kr årligt. 2025 fastsættes af landsmødet i november 2024.

Kontingentet betales i fire rater i februar, maj,  august og november som angivet i dette skema:

Kredskontingent 1. opkræv. 2. opkræv. 3. opkræv. 4. opkræv.
Kredsens opkræves kontingent på baggrund af antal medlemmer pr. 31. dec 31. mar 30. jun 30. sep
Sørg for at opdaterer Medlemsservice inden 15. jan
(Medlems-bekræftelsen)
1. maj 1. aug 1. nov
Opkrævningen komme på kontoudtoget for Feb Maj Aug Nov