Skal og kan

Medlemsservice stilles til rådighed for FDFs kredse. Nogle ting kan kredsene vælge og bruge andre skal kredsene bruge

Skal:

Følgende skal kredsene gøre i/via Medlemsservice

 • Alle medlemmer/pårørende skal have mulighed at logge på Medlemsservice
  For at kunne tilmelde sig forbundets/landsdelenes kurser og arrangementer skal der logges på Medlemsservice, derfor skal medlemmer/pårørende have en mailadresse de kan tilgå og den skal være registret i Medlemsservice.
  Pårørende skal logge på med deres egen profil, for at sikre at tilladelser mm. ikke bliver givet af medlemmet selv.
 • Løbende holde alle medlemmer af kredsen opdateret i Medlemsservice.
  I §7 stk. 2 h står der: at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af landsforbundet
  Tidligere har det været accepteret at kredsene kun opdaterede i forbindelse med den årlige indberetning.
  Nu forventes det at Medlemsservice til en hver tid er opdateret og som minimum med alle medlemmers:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
 • Alle medlemmer af kredsbestyrelsen er registreret i Medlemsservice
  I §8 stk. 4 står der: Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidshverv. Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan ikke vælges til formand. 
  a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af forbundskontoret.
  Alle medlemmer af kredsbestyrelsen skal have en af nedenstående to roller:
  • Bestyrelsesmedlem - Valgt (Til dem der valgt på årsmødet)
  • Bestyrelsesmedlem - Udpeget (Til dem der ikke er valgt på Årsmødet)
 • Tillidshverv skal være registreret i Medlemsservice
  Kredsleder/-ledelse, kredsformand og kredskasserer skal have den relevante funktion i Medlemsservice
 • Medlemsbekræftelsen
  Hvert år skal alle kredse bekræfte deres medlemmer i Medlemsbekræftelsen. Se evt. mere under Medlemsbekræftelsen
 • Afleverer kredsenes regnskab i Medlemsservice
  I §4 stk. 7 b står der: ...Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts....
  Det reviderede og underskrevne årsregnskabet skal afleveres via "Dokument anmodninger" senest d. 15. marts
 • Afleverer referat fra Årsmødet i Medlemsservice og opdatere datoen for sidst afholdte Årsmøde på kredsens stamkort
  At kredsen holde årsmøde hvert år er et krav i forhold til DUF. Dette skal dokumenteres med et referat og hvornår det er afholdt.

Kan:

Forbundskontoret at følgende gøres via/i Medlemsservice, men det er helt op til kredsene hvad de vælger:

 • Opkrævning af kontingent
 • Tilmelding til ture og lejre
 • Udlægshåndtering
 • Regnskab
 • Udsendelse af mails og SMS