Regler omkring regnskaber

Det er vigtigt, at kredsen har styr på regnskabet. 

Ofte vil der være flere, der ønsker at se kredsens regnskab. Da kommunerne ikke har en fælles procedure for indsendelse af foreningsregnskaber, vil der ofte være forskel på det skema der indsendes til kommunen, og det der skal indsendes til Landsforbundet. 

Til landsforbundet

Kredsens årsregnskab indsendes i underskrevet og revideret stand til FDFs forbundskontor inden den 15. marts. Der er ikke noget formkrav, men hent eventuelt et Excel-ark til opstilling af regnskabet nedenfor.

Til kommunen

Kommunerne kræver at se årsregnskabet for at kunne kontrollere, om de tildelte tilskud er anvendt som forudsat.

Kredsens regnskab

Kredskassereren sørger for bogføringen året igennem.

Regnskabet skal underskrives af kredskasserer, kredsleder og formand, og det skal revideres af en revisor, inden det indsendes til FDFs forbundskontor.

Hovedbestyrelsen kan vælge en revisor til at gennemgå kredsregnskaber, når det findes nødvendigt. Men normalt vil hovedbestyrelsen blot sikre sig, at kredsene fører regnskab, og at regnskabet bliver revideret. Derudover benyttes regnskaberne bl.a. til statistik. I tilfælde af, at en kreds indstilles, har man brug for oplysningerne om kredsens formue.

Klasseregnskab

Det vil som regel være praktisk, at kredkassereren giver hver klasseleder et acontobeløb til klassearbejdet. Klasselederen fører regnskab over alle klassens udgifter og eventuelle indtægter.