Regler omkring regnskaber

Det er vigtigt, at kredsen har styr på regnskabet. 

Lav regnskab i Medlemsservice

Alle kredse skal bruge Medlemsservice til at holde styr på kredsens medlemmer. Se eventuelt hvad kredsen skal og kan i Medlemsservice

Medlemsservice har et regnskabsmodul, som stilles gratis til rådighed for alle kredse

Landsforbundet anbefaler kredsene at lave deres regnskab i Medlemsservice, se mere på siderne om Medlemsservice.

Digital bogføring

Bogføringsloven stille krav til nogle virksomheder og foreninger skal opbevarer alle bilag digtalt.

Via nedenstående link kan I tjekke om det gælder for jer

Kredsens regnskab

Kredskassereren sørger for bogføringen året igennem.

Regnskabet skal som minimum indeholde balance (aktiver og passiver) og resultatopgørelse (indtægter og udgifter) opstillet i skematisk form.

Det skal underskrives af kredskasserer, kredsleder og formand og revideres af en revisor. Det bør fremgå af et referat fra et bestyrelsesmøde, at bestyrelsen har godkendt regnskabet.
Det er den siddende bestyrelse ved regnskabsaflæggelsen, der skriver under. 

Kredsens regnskab skal indsendes til FDFs forbundskontor, via Medlemsservice senest d. 15. marts. Se denne vejledning eller Tips & tricks nr. 41Medlemsservice.nu

Vær opmærksom på at regnskabet for 2023, skal afleveres under 2023 og 2024 er synligt.

Hovedbestyrelsen kan vælge en revisor til at gennemgå kredsregnskaber, når det findes nødvendigt. Men normalt vil hovedbestyrelsen blot sikre sig, at kredsene fører regnskab, og at regnskabet bliver revideret. Derudover benyttes regnskaberne bl.a. til statistik. I tilfælde af at en kreds indstilles, har man brug for oplysningerne om kredsens formue.

Regnskabet skal bruges i flere sammenhænge

Ofte vil der være flere, der ønsker at se kredsens regnskab og kommunerne har ikke én fælles procedure for indsendelse af foreningsregnskaber. Derfor findes der ikke én korrekt måde at opstille regnskabet på

Til landsforbundet

Hvis kredsen bruger Medlemsservice til at udarbejde regnskabet, lever dette helt op til FDFs forventning til regnskabet, efter det er printet, underskrevet.

Bruger kredsen ikke Medlemsservice, som regnskab program, er der ikke noget formkrav for regnskabet, men hent eventuelt Excel-arket nedenfor til opstilling af regnskabet.

Til kommunen

Mange kommuner kræver at se årsregnskabet for at kunne kontrollere, om de tildelte tilskud er anvendt som forudsat. Kig på kommunes hjemmeside og orienter jer om, hvilke krav de har til oplysninger, eventuelle skemaer og deadlines for regnskaber.

Webregnskab

FDF har tidligere haft en samarbejde med webregnskab, men efter overgangen til Medlemsservice anbefales det at lave regnskabet i Medlemsservice.