Regler omkring regnskaber

Det er vigtigt, at kredsen har styr på regnskabet. 

Kredsens regnskab

Kredskassereren sørger for bogføringen året igennem.

Regnskabet skal som minimum indeholde balance (aktiver og passiver) og resultatopgørelse (indtægter og udgifter) opstillet i skematisk form.

Det skal underskrives af kredskasserer, kredsleder og formand og revideres af en revisor. Det bør fremgå af et referat fra et bestyrelsesmøde, at bestyrelsen har godkendt referatet. Det er den siddende bestyrelse ved regnskabsaflæggelsen, der skriver under. 

Kredsens regnskab skal indsendes til FDFs forbundskontor

Hovedbestyrelsen kan vælge en revisor til at gennemgå kredsregnskaber, når det findes nødvendigt. Men normalt vil hovedbestyrelsen blot sikre sig, at kredsene fører regnskab, og at regnskabet bliver revideret. Derudover benyttes regnskaberne bl.a. til statistik. I tilfælde af at en kreds indstilles, har man brug for oplysningerne om kredsens formue.

Regnskabet skal bruges i flere sammenhænge

Ofte vil der være flere, der ønsker at se kredsens regnskab og kommunerne har ikke én fælles procedure for indsendelse af foreningsregnskaber. Derfor findes der ikke én korrekt måde at opstille regnskabet på

Til landsforbundet

Der er ikke noget formkrav for regnskabet, men hent eventuelt Excel-arket nedenfor til opstilling af regnskabet.

Kredsens årsregnskab indsendes i underskrevet og revideret stand til FDFs forbundskontor inden den 15. marts. 

Regnskabet skal sendes ind via Event.it. Landsdele og ejerfælleskaber afleverer via det samme link til Even.it

Regnskabet skal uploades som en pdf-fil på maks. 10 MB. Merge PDF kan bruges til at samle flere PDF-filer til en samlet PDF

Til kommunen

Mange kommuner kræver at se årsregnskabet for at kunne kontrollere, om de tildelte tilskud er anvendt som forudsat. Kig på kommunes hjemmeside og orienter jer om, hvilke krav de har til oplysninger, eventuelle skemaer og deadlines for regnskaber. 

Klasseregnskab

Det vil som regel være praktisk, at kredskassereren giver hver klasseleder et acontobeløb til klassearbejdet. Klasselederen fører regnskab over samtlige af klassens udgifter og eventuelle indtægter.