Det siger vedtægterne

Reglerne for årsmødet fremgår af § 8 om kredsbestyrelsen

Dagsorden til årsmødet

Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
  • Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  • Valg til kredsbestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  • Eventuelt

Om valg til kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

  • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen
  • En repræsentant for den eller de lokale sogne
  • Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.


Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige årsmøde i kredsen. Alle valg er gældende for en toårig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år.


På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.


Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig selv.

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde.

Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes ledermødet at udpege en udnævnt leder, der indgår i besty-relsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Ledermødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder såfremt, der efter en udpegning ikke fortsat er et flertal af bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet.

Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer, dog kun såfremt bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet fortsat udgør et flertal af bestyrelsen. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentant for sognet kan ikke være aktiv leder.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidshverv. Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan ikke vælges til formand.