Færdsel i naturen

Hvordan må du som FDFer bruge naturen?

Reglerne for færdsel i naturen er indeholdt i "Lov om naturbeskyttelse". De vigtigste regler for almenhedens færdsel fremgår af en folder "Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt", der kan rekvireres hos:

Organiserede aktiviteter

Når vi som FDFere færdes i naturen, er der tale om organiserede aktiviteter i lovens forstand. For færdsel i både offentlige og private skove gælder her særlige regler:

1. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 50.

2. Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens tilladelse.

For statsskovenes vedkommende skal tilladelse indhentes hos skovrideren. 

Organiseret brug af statsskovene

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder "Organiseret brug af statsskovene – regler og gode råd", som kan rekvireres på FDFs forbundskontor eller hos Skov- og Naturstyrelsen, se adressen ovenfor.

Folderen indeholder i let tilgængelig form de regler, der gælder for vores brug af statsskovene – både almindelig færdsel, særlige arrangementer, lejrslagning, sejlads på søer og vandløb med mere. De vigtigste regler fra loven og bekendtgørelsen er også aftrykt.

Af særlig interesse for FDF er et afsnit om "Blød organiseret brug af statsskovene uden tilladelse". Her er der gjort undtagelser fra reglen om, at organiserede aktiviteter med mere end 50 deltagere kræver tilladelse. "Bløde arrangementer", der umiddelbart er tilladt: Almindelige skovture, ekskursioner, fugleture og lignende.

Aktiviteterne er karakteriseret ved, at naturen lejlighedsvis bruges til almindelig, stilfærdig færdsel, og at aktiviteterne ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr. Sådanne "bløde" aktiviteter er tilladt hele døgnet i alle statsskove med offentlig adgang – også i B-skovene (beskyttede skove). Om natten (fra solnedgang til klokken 06:00) dog kun på veje og stier.

Overnatning i skoven

Mange steder er der indrettet primitive overnatningspladser. Men en anden mulighed er også ”teltning for den stille skovvandrer”, der åbner mulighed for teltslagning i udvalgte skove. Der gælder følgende regler

  • Man må kun have en overnatning samme sted, højest to telte samme sted og højest trepersoners telte
  • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje.
  • Anvendelse af åben ild er tilladt på de bålpladser, som er indrettet i de angivne skove.
  • Anvendelse af feltkøkken må kun ske, hvis man bruger stormkøkken, hvor brænderen er indelukket for eksempel Trangia. Der skal iagttages alle nødvendige hensyn til brandfare, hvilket fx betyder, at man ikke må sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale. Vær opmærksom på, at den angivne skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser med videre grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Eventuelt lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt eventuelt med opsatte skilte ved skovenes indgange
  • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
  • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
  • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med. 

Det åbne land

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier med mere, som for det meste er privatejede. Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret. 

Man skal respektere de skilte, man møder på sin vej.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet. 

På private  udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra klokken 06:00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 meter fra bygninger. 

Der er også adgang til hegnede udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.  

Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er statsejede og tilhører os alle. Her må man færdes hele døgnet.