Julsøfonden - Ejendomme

Lån til køb og forbedring af ejendomme 

Regler for lån til køb og forbedring af ejendomme.

Lån i Julsøfonden ydes til ejendomsprojekter på over 100.000 kr.

Lånet udgør 15 % af den samlede udgift forbundet med projektet - dog max. 150.000 kr. Lånebeløbet kan nedsættes, hvis det ansøgte beløb overstiger de udlånsmidler, der er til rådighed.

Ejendomsudvalget foretager en byggeteknisk bedømmelse af projektet, og indstiller til Hovedbestyrelsen om og i givet fald hvor meget, der bør ydes i lån.

Låntyper

Inden lånet udbetales, skal der tages stilling til hvilken type lån, der ønskes.
Et lån fra Julsøfonden kan tilbagebetales på 2 måder:
 

 • Afdragsfrit lån
  Lånet etableres som afdragsfrit lån, og forrentes i 10 år fra udbetalingstidspunktet med nationalbankens diskonto på etableringstidspunktet + 4 %. Der betales renter af hele lånets hovedstol 2 gange årligt hhv. 1. april og 1. oktober.
  Når de 10 år fra udbetalingstidspunktet er gået, henstår lånet, og er både rente- og afdragsfrit.
   
 • Rentefrit lån
  Lånet kan i stedet etableres som rentefrit lån, og tilbagebetales i 20 lige store afdrag over en periode på 10 år fra udbetalingstidspunktet. 
  Der afdrages 2 gange årligt hhv. 1. april og 1. oktober.
   

Hvilken type lån kan kredsen vælge hvornår?

 • Ved lån på +100.000 kr. tinglyses altid pantebrev til landsforbundet.
 • Ved lån på 50.000-99.999 kr. oprettes gælds- eller pantebrev alt efter om der ønskes afdrags- eller rentefrit lån.
 • Hvis lånebeløbet lyder på mindre end 50.000 kr. oprettes blot et gældsbrev.
Pantebrev 100.000-... DKK
 • Afdrags- eller rentefri tilbagebetaling
 • Tilbagebetaling/betaling af renter begynder straks
Gældsbrev eller pantebrev 50.000-99.999 DKK
 • Gældsbrev: Rentefri tilbagebetaling - Tilbagebetaling begynder straks
 • Pantebrev: Afdragsfri tilbagebetaling - Betaling af renter begynder straks
Gældsbrev 0-49.999 DKK
 • Afdrags- eller rentefri tilbagebetaling
 • Tilbagebetaling/betaling af rente begynder straks

Lånet rykker for lån i realkreditinstitutter..

..bank- og sparekasselån samt lån fra stat og kommune.

Omkostningerne ved oprettelse og stempling af pantebrev betales af låntager. I særlige tilfælde f.eks. ved byggeri på lejet grund oprettes i alle tilfælde et gældsbrev.
I henhold til landsforbundets vedtægter tinglyses i alle tilfælde - både ved gældsbrev og pantebrev - forkøbsret for landsforbundet. Afgifter forbundet ved denne tinglysning, afholdes af låntager.
Ejerfællesskaber og selvejende institutioner, der låner penge i Julsøfonden, skal hvert år indsende revideret regnskab til Hovedbestyrelsen.
Uanset låntype forfalder lånet ved ejerskifte.
I tilfælde af at aftalen omkring tilbagebetalingen af lånet misligholdes, har landsforbundet ret til at overtage ejendommen. Med ejendommen følger den resterende gæld.

Ansøgningen

For at ansøge om lån i Julsøfonden benyttes dette ansøgningsskema. Ansøgningen sendes til FDF@FDF.dk og behandles løbende af FDFs ejendomsudvalg. 

 

Udbetaling af lån

Ved køb af ejendom

Købsaftalen skal være underskrevet i halvåret forud for ansøgningsfristen og indeholde redegørelse for købesummen samt dens finansiering. Desuden skal ansøgningen indeholde et driftbudget for ejendommen. Lånet udbetales når pantebrevet er tinglyst eller gældsbrevet oprettet.


Ved byggeri

Det er afgørende for udfaldet af vurderingen af ansøgningen, at ansøgningen er modtaget på FDFs forbundskontor, inden byggeriet påbegyndes.

Ansøgningen skal indeholde et budget over de forventede byggeudgifter, finansieringen af disse, et driftbudget samt tegninger over bygningen og grunden.

Når byggeriet står færdigt, indsendes byggeregnskabet.

Lånet udbetales, når pantebrevet er tinglyst eller gældsbrevet oprettet.

 

Hent ansøgningsskemaet her