Årsmøde i kredsen

FDF-kredse skal årligt holde et møde for alle kredsens medlemmer. På dagsorden er kredsens liv, og valg af et flertal til kredsbestyrelsen.

Alle FDF-kredse skal hvert år holde et årsmøde. Et demokratisk forum, hvor kredsens medlemmer mødes og taler om kredsens liv og vælger et flertal til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste organ. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre.  

Hvorfor skal kredsen holde et årsmøde, hvor medlemmerne vælger et flertal til bestyrelsen? 

FDF og FDF-kredsene er organiseret som demokratiske foreninger, der i tråd med den lange danske foreningstradition sikrer, at medlemmerne selv tager ansvar og har mulighed for at bestemme over deres forening og deres fællesskab. Dette sikres på landsforbundsplan via et stort og aktivt landsmøde hvert andet år, og på kredsniveau sker det ved, at medlemmerne vælger et flertal af medlemmerne til bestyrelsen. FDF bidrager via et tydeligt og gennemskueligt foreningsdemokrati også til den demokratisk dannelse, der sker, når børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler deres selvstændighed og engagement.  

Klare demokratiske spilleregler 

Der er mange fordele ved et aktivt foreningsdemokrati: Det gør det bl.a. tydeligt, hvordan man kan få indflydelse eller løser konflikter, hvis man gerne vil engagere sig, eller hvis man er utilfreds med noget. Det er også tydeligt hvordan man kan stille ledelsen til ansvar for uhensigtsmæssige beslutninger og derfor er det også vigtigt med klare og gennemskuelige demokratiske valg og procedurer, som alle kender og lever op til. Man kan måske sige, at det er vigtigt at øve sig på at "lege" den demokratiske leg med klare demokratiske valg og procedurer i fredstid. For så sikrer man blandt andet, at man har øvet sig, hvis man en dag bliver uenige om noget og får brug for de demokratiske spilleregler til at løse en konflikt.  

Økonomisk tilskud til kredsene og landsforbundet 

Der er også kontante fordele for kredsene og landsforbundet ved at sørge for at holde årsmøder og vælge en bestyrelse på demokratisk vis. Kredsen kan kun modtage Folkeoplysningstilskud fra kommunen til husleje, aktiviteter og nogle steder også kurser, hvis I sørger for at holde årsmøder og demokratiske valg til bestyrelsen. Landsforbundet kan også kun modtage driftstilskud fra DUF, hvis kredsene følger vedtægterne og holder demokratiske valg til deres bestyrelser. Samlet set løber dette årligt op i i et tocifret millionbeløb, som på tværs af landsforbundet bidrager til, at FDF kan give børn og unge et ståsted at møde verden fra uden at sætte kontingentet yderligere i vejret. Læs lidt mere om disse regler her.

Hvad er det nye fra november 2018? 

På FDFs landsmøde i november 2018 blev der foretaget nogle ændringer i reglerne for valg til kredsbestyrelserne. Der er ikke længere tale om en forældregeneralforsamling, men hele kredsens årsmøde. 

Noget af det nye er, at der i kredsvedtægten bruges et så almindeligt foreningssprog som muligt, samtidig med at FDFs traditioner er forsøgt bevaret. Alle medlemmers demokratiske rettigheder, herunder ledernes, er så vidt muligt sidestillet. Husk derfor også, at alle medlemmer skal være inviteret til årsmødet. Lederne eller seniorerne kan ikke være udkommanderet til at lege med børnene, så de ikke har mulighed for at deltage i mødet. 

Afskaffelsen af de tidligere valggrupper til fordel for et årligt demokratisk årsmøde skal også ses som led i en generel oplæring af yngre medlemmer i, hvordan det nære foreningsdemokrati fungerer. De skal opleve, at de ikke er sat uden for døren, når de voksne taler om de vigtige ting for kredsen, at de har mulighed for at tage ordet, at udtrykke sig i en forsamling, og at blive valgt til bestyrelsen og de ledende poster. 

Det er med ændringerne også blevet tydeligt, at medlemmerne eller deres forældre skal have den reelle demokratiske indflydelse i og vælge et flertal af bestyrelsen. Både seniorer og ledere får dog stadig lov at udpege en repræsentant, hvis de ikke har fået valgt en på årsmødet, så det sikres at deres stemme bliver hørt. 

Hvordan gør man så det? 

På disse sider kan I finde inspiration til at afholde et godt og demokratisk årsmøde og bestyrelsesvalg i jeres kreds. I kan også downloade forskellige skabeloner, der gør det nemmere for jer at komme  godt i gang og at overholde formalia. 

En idé kunne være at inddrage børnene aktivt i mødet og gøre det vedkommende for dem, men man kan naturligvis også holde et årsmøde, der ligner en klassisk generalforsamling.  

Hvordan gør man så det? med eller uden børn? 

Hvad gør vi med børnene? – hvem passer dem?

På disse sider kan I finde inspirationsmateriale til at afholde et godt årsmøde, I kan læse reglerne for årsmødet, de eksterne regler som vi skal leve op til samt og downloade skabeloner til brug før, under og efter årsmødet.

Hvis I har spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte forbundskontoret eller jeres forbundssekretær.

I kan også se dette webinar fra marts 2022 om årsmøder