Indmeldelse

Vejledning vedr. online indmeldelse og brug af indmeldelsesblanket i FDF 

FDF anbefaler at kredsene tilbyder medlemmerne at indmelde sig online. Det er lettere for både kreds og forældre.

Online indmeldelse

Medlemsservice giver alle kredsen mulighed for at tilbyde nye medlemmer at de kan melde sig ind online. Det sker via et kredsspecifikt link, som kan findes på kredsens stamkort i Medlemsservice.

Det er som udgangspunkt sat op og virker, kredsen skal selv aktivt slå det fra hvis de ikke ønsker det i brug.

Se nedenstående videoer for yderligere forklaring på hvordan det virker.

Den øverste viser hvordan der virker og den nederste forklarer hvordan det sættes op.

Indmeldelse med blanket

FDF har udarbejdet en ny indmeldelsesblanket 2017. Som kan hentes herunder.

Blanketten er tilpasset arbejdsopgaven “opret nyt medlem” i medlemssystemet Carla. Som nu er erstattet af Medlemsservice.  

Der foreligger ikke et krav om at benytte en fysisk indmeldelsesblanket i FDF. FDFs vedtægter anviser, at en person er at betragte som medlem, når der er betalt kontingent til en kreds. Det kan dog være fornuftigt at benytte en skriftlig blanket eller online indmeldelse for at sikre sig, at medlemmets forældre har gjort sig bekendt med FDFs formål og ligeså er bekendt med deres medlemsrettigheder.

Her følger en række informationer til kredsen omkring brugen af indmeldelsesblanketten:

Medlemskab

Medlemskabet er præciseret til både at være lokalt i kredsen og nationalt i landsforbundet jf FDFs vedtægter.

Persondata

Ved indmeldelse accepteres det, at de oplyste data registreres i FDFs centrale medlemssystem Medlemsservice. 

Landsforbundet er dataansvarlig.

Personfølsomme data

  • CPR er fjernet og skal aldrig registreres i forbindelse med FDF-arbejdet. Undtaget her er videregivelse af CPR-nummer ved indhentelse af børneattester på ledere.
  • Sundhedsforhold (fx penicillin, allergi, mv.) er fjernet, og disse personfølsomme data skal kun skrives ind i Medlemsservice, hvis forældrene har givet deres samtykke i Medlemsservice.

Fototilladelse

Afgivelse af tilladelse i forhold til brug af billeder er fjernet fra standardblanketten. Da FDF ikke er en institution, er vi ikke omfattet af dette lovmæssigt. FDF har formuleret et generelt sæt fotoregler, som er gældende for alle medlemmer. Det giver FDF ret til at anvende fotos internt i organisationen samt eksternt. Naturligvis uden at krænke medlemmer eller overtræde ophavsretslige forhold i forhold til fotografen.


Begivenhedsrelaterede tilladelser

Dette drejer sig om bl.a. kørsel-, klatre- og svømmetilladelse.

Disse er fjernet fra standardblanketten. Også her kan det være en fordel at indhente specifik tilladelse, når det er formålstjenstligt, eller alternativt at give forældrene specifik information om en given aktivitet i forbindelse med et arrangement.

Behovet for begivenhedsrelaterede tilladelser vil være vurderet i forhold til det mulige ansvar, der kan opstå som følge af en ulykke.

Det er ikke muligt at registrer disse tilladelser i Medlemsservice.

Forsikring

Det oplyses ved indmeldelse, at FDF har tegnet ansvar- og ulykkesforsikring, men vi opfordrer også forældrene til at sikre sig med en privat forsikring.

Underskrift

Barnets underskrift, som havde symbolsk karakter, er fjernet. 

Ved senere overgang til onlineindmeldelse gøres dette helt overflødigt.

Accept af indmeldelse sker af forældre eller værge.