Medlemspuljen

Her kan du læse alt du har brug for at vide for at søge - og finde link til ansøgningsskemaet

Puljens midler kommer fra lukkede kredses overskud. Dette overskud bruges dels til at starte nye kredse, og dels kan Kreds og Landsdele søge midler til initiativer igennem Medlemspuljen. Der kan både søges til initiativer der knytter sig til FDFs Udviklingsmål, Tiltrække og Fastholde samt Kredsen Fortæller. Medlemspuljen har allerede støttet mange gode initiativer i FDF. Du kan se en oversigt over de kredse, der har fået midler og læse lidt mere om et par af dem her. I FDFs årsrapporter, kan du se hvor mange penge der er i puljen. Du kan herunder bl.a. læse om, hvad Medlemspuljen giver tilskud til, den økonomiske ramme og hvordan pengene bliver udbetalt.

Puljens midler udledes Jf. LM2020 og Hovedbestyrelsens anvisninger per Marts 2021, til initiativer der knytter sig til FDFs Udviklingsmål: Tiltrække og Fastholde Flere samt Kredsen Fortæller. Du kan læse med om udviklingsmålene i linket under.  

Medlemspuljens formål

Medlemspuljen til kredsprojekter støtter initiativer, der medvirker til at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted. 

 • Under temaet Tiltrække og fastholde flere børn og unge kan der søges støtte til initiativer hvor kredse inviterer flere børn, unge og voksne ind og/eller arbejder på at fastholde nuværende medlemmer længere.
 • Under temaet Kredsen fortæller FDF kan der søges støtte til initiativer hvor kredse arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så både børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af eksisterende FDF-kredse eller landsdele. Hvis flere kredse søger sammen skal den ene kreds stå som økonomisk ansvarlig for ansøgningen og bevillingen. Ansøgningen skal underskrives af kredsens eller landsdelens tegningsberettigede og støtten udbetales til kredsens eller landsdelens bankkonto. Du kan ikke søge som privatperson.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges støtte til at dække rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med initiativet. Det betyder at der ikke kan søges støtte til udgifter og materialer der ikke bruges i forbindelse med selve aktiviteten, at I kun kan søge til det der er behov for, for at gennemføre aktiviteten på en god måde og at I skal bruge pengene med omtanke og sparsommelighed. Der skal ifm. ansøgningen fremsendes et budget for jeres samlede udgifter til initiativet. Der er ikke en grænse. for hvor meget et enkeltstående initiativer kan få i støtte, men som hovedregel kan der gives 10.000-15.000 kr. i støtte fra medlemspuljen. I må gerne søge mindre end det.

Hvad kan vi ikke søge støtte til?

Der kan ikke søges støtte til at dække kontingenter.Der kan ikke søges til aktiviteter, der tidligere har fået støtte fra med-lemspuljen.Der kan ikke søges støtte til aktiviteter der i sig selv skal give overskud. Hvis et initiativ, der har opnået støtte mod forventning giver overskud modregnes overskuddet i den endelige bevilling.

Hvordan søger vi? 

I skal indsende en motiveret ansøgning og et budget for initiativet. Ansøgningen skal indsendes via linket her.

Det kan være at vi har nogle spørgsmål til jer inden ansøgningen kan vurderes endeligt, men ellers gør vi vores bedste for at at I får svar hurtigst muligt. Det er dog altid en god ide at søge i god tid inden I gerne vil gå i gang med aktiviteten. Ansøgningerne behandles en gang om måneden.

Hvordan får vi pengene?

Hvis I får bevilget støtte fra puljen får kredsen direkte besked pr. mail, der sendes til kontaktpersonen på ansøgningen samt kredsleder og kredskasserer. Hvis I har fået penge kan I vælge at få pengene udbetalt i en eller to rater: 

 • Udbetaling i 2 rater: 75% af støtten udbetales når initiativet igang-sættes og de sidste 25% udbetales når der er indsendt godkendt regnskab.
 • Udbetaling af én omgang: Kredsen lægger selv ud og får udbetalt hele bevillingen når der er aflagt endeligt regnskab for initiativet. Hvis initiativet giver overskud for kredsen modregnes det i den endelige bevilling, uanset om den udbetales i en eller to rater.
   

Hvad skal vi gøre når initiativet er slut?

Når I er færdige med aktiviteten skal I gøre fire ting:

 • I skal skrive en kort historie om den til FDFs hjemmeside. Her skal I fortælle lidt om hvad I har lavet, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt, hvad I som kreds har fået ud af aktivi-teten og hvad andre kredse måske kan lære af jeres erfaringer.
 • I skal også sende os et par gode billeder fra aktiviteten, gerne med nogle glade FDFere på. Historien og billedet kommer på FDFs hjemmeside så andre kredse kan blive inspireret og tage ved lære af jeres erfaringer.
 • I skal aflægge regnskab for aktiviteten. Her skal I opgøre jeres samlede udgifter og indtægter til aktiviteten. Regnskabet skal holdes op imod budgettet fra ansøgningen og skal underskrives af kreds-kassereren.
 • I skal gemme kvitteringer og dokumentation for alle udgifterne i tilfælde af at jeres regnskab bliver udtaget til stikprøve.

 

Brug for vejledning? 

Har kredsen eller landsdelen et ønske om at søge puljen er I velkomne til, at søge råd og vejledning til om hvordan jeres projekt få støtte gennem medlemspuljen. 

 • Skriv gerne en mail eller ring til: 

           Anne Kathrine, Forbundssekretær - 41 73 11 83 / AKOM@FDF.dk  

           Rasmus, Forbundssekretær  - 41 73 11 84 / RBO@FDF.dk