Det første møde i den nye bestyrelse

Kredsbestyrelsen konstituerer sig og vælger formand, kasserer og andre tillidshverv.

Foto: Per Speedy

På det første bestyrelsesmøde efter årsmødet skal kredsbestyrelsen konstituere sig og vælge formand, kasserer og andre tillidshverv. 

Hvis kredsbestyrelsen ønsker eller har brug for at indsupplere en eller to bestyrelsesmedlemmer er det typisk også her det bør ske, så det kan noteres ifm. konstitueringen. Husk at dem der er valgt direkte på årsmødet altid skal udgøre flertallet af bestyrelsen.

Det er også på dette møde, hvor bestyrelsen bør tale sig ind på hinanden og få en fælles forståelse af ansvar, roller, målsætninger, midler, samarbejde, mødefrekvens mv.

Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan ikke vælges til formand, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan alle vælges til formand eller kasserer, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer på dem.   

Det kan også være en god idé at godkende referatet fra årsmødet på det første bestyrelsesmødet efter årsmødet.

Det er vigtigt at få taget et tydeligt referat af dette bestyrelsesmøde, herunder hvem der sidder i bestyrelsen og er valgt til hvilke poster. 

Afslutningsvist bør I på dette møde sørge for at opdatere Medlemsservice, så alle bestyrelsens medlemmer enten har funktionen "Bestyrelsesmedlem - Valgt" eller "Bestyrelsesmedlem - Udpeget"

Forbundskontoret har udarbejdet en række skabeloner, som kan downloades her.