Sejlads

Læs om regler og retningslinier for sejlads i FDF.

Revision 2016 af sikkerhedsregler for sejlads i Frivilligt Drenge- og Pige-forbund, FDF. Nedenstående regelsæt er godkendt af FDF Hovedbestyrelse i 2016, og reglerne træder i kraft straks. 

Søfartsstyrelsen stiller ikke længere krav om, at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks ved fritidssejlads i foreningsregi (blandt andet i FDF). FDFs Hovedbestyrelse kræver dog fortsat, at der altid udarbejdes en sikkerhedsinstruks forud for enhver sejlads i FDF. Sejlads i FDF med egne medlemmer er altid at regne som ”fritidssejlads” og således omfattet af Søfartsstyrelsens regler herom.

Hvis en FDF-kreds sejler med andre end egne medlemmer, f.eks. skoler, børnehaver eller arrangerer en form for ”Event-sejlads”, er der altid tale om erhvervssejlads.

Generelle sikkerhedsregler for sejlads i FDF

For enhver sejlads i FDF gælder:

 • Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder de internationale søvejsregler, skal som minimum altid følges.
 • FDF-kredse og enheder under Landsforbundet, der gennemfører sejladsaktiviteter, skal forud for sejladsen have nedskrevet en sikkerhedsinstruks. Den skal være udarbejdet på grundlag af en risikovurdering foretaget af en maritim kompetent person. Se vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
 • Der skal altid udvises godt sømandskab samt tilstræbes, at enhver sejlads bliver så god en FDF-oplevelse som mulig for alle ombordværende.

Ansvarsfordeling

 • FDFs hovedbestyrelse er ansvarlig for sejlads på kurser, lejre m.v. i Landsforbundets regi samt for indholdet i ”Sikkerhedsregler for sejlads i FDF”.
 • Den enkelte kredsbestyrelse i FDF er ansvarlig for alle sejladsaktiviteter i egen kreds, samt de aktiviteter kredsen deltager i eller driver i samarbejde med andre kredse i netværk, landsdele mv.

Generel vejledning 

1. Sejl- ro og motorbåde (bl.a. rib-både) 

 • Der anvendes altid CE-godkendte redningsveste. Se Søsportens Sikkerhedsråd.
 • Sejlads i mindre fartøjer bør ikke ske i vindstyrker over 11 m/sec eller ved vandtemperaturer under 10 grader, med mindre der tages helt ekstraordinære sikkerhedsmæssige tiltag.
 • Det anbefales, at den ansvarlige sejladsleder ved sejladsarrangementer med sejljoller eller sejlbåde som minimum har erhvervet Søfartsstyrelsens ”Duelighedsbevis”.
 • Ved sejlads i motorbåde og RIB-både gælder særlige regler, som er fastsat af Søfartsstyrelsen i ”Speedbådsførerbekendtgørelsen” af 22.marts 2006, se Søfartsstyrelsens hjemmeside. Et ”Duelighedsbevis” er også et gyldigt kvalifikationscertifikat for en bådfører i motorbåd eller RIBbåd.

2. Kanoer 

 • Ved sejlads med kanoer gælder som hovedregel det samme, som under pkt. 1. Desuden henvises til FDFs kanoregler.

3. Kajakker 

 • Ved sejlads med kajakker gælder som hovedregel det samme, som under pkt. 1. Desuden henvises, som hjælp og inspiration, til de særlige regler udarbejdet af Dansk Kano- og Kajak- Forbund.

4. Større skibe

 • Ved sejlads med større skibe gælder som hovedregel det samme, som under pkt. 1. Desuden henvises til de særlige regler for disse skibe, som fastsættes af Søfartsstyrelsen.

5. Primitive fartøjer

 • Ved sejlads med tømmerflåder, risbåde eller andre hjemmebyggede fartøjer af enhver art gælder som hovedregel de samme regler, som under pkt. 1.

Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Søfartsstyrelsen har udarbejdet klare retningslinjer og grundig vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsinstruks. 

Konsulentbistand

Ved oprettelsen af enhver form for sejladsarbejde i FDF og ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruks i FDFkredsen kan der ydes konsulentbistand ved henvendelse til FDFs Forbundskontor.