Holger og Carla Tornøes fond

Fondens formål er at støtte landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde.

Fondens styrelse kan træffe bestemmelse, om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. I indeværende hovedbestyrelsesperiode støttes alene FDF-lederes ophold på Silkeborg Højskole.

Fundats for HCT-fonden:

§1
Fondens navn er Holger og Carla Tornøes fond. Fonden er en selvejende institution med hjemsted i København.

§2
Fondens formål er at støtte landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan dog træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. 

§3
Fondens formue bestod ved nærværende fundats oprettelse af følgende aktiver:

  1. Kroner 50.000,- obligationer, 5% Østifternes Kreditforening, 16. serie, 2. afdeling.
  2. Kroner 30.000,- obligationer, 6% Vest- og Sønderjysk Kreditforening 1960/70, kr. 30.000,- obligationer, 6% Fyens Kreditforening 1960/70, kr. 30.000,- obligationer, Jysk Land- Kreditforening 1960/70.
  3. Kroner 3.118,64,- indestående i Privatbanken, bog nr. 42157.


Fondens formue, med undtagelse af en mindre beholdning, skal til stadighed være anbragt i obligationer, hvori umyndiges midler kan anbringes, der beror i bankdepot på fondens navn. Obligationerne skal lyde på fondens navn, og kontantbeholdningen skal være indsat på bank- eller sparekassekonto lydende på fondens navn. 

§4
Fondens bestyrelse udgøres af landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbunds hovedbestyrelse. Formanden for fonden er hovedbestyrelsens formand. Fonden tegnes efter de i landsforbundets love og vedtægter gældende regler. Formanden lader føre protokol over førte forhandlinger. 

§5
Ændringer i nærværende fundats kan ske, når forslag herom er vedtaget i fondens styrelse med mindst 3/4 majoritet. Fundatsændringer vedrørende ophævelse af fonden kan kun finde sted efter den i § 6 anførte fremgangsmåde. 

§6
Fondsstyrelsen kan med samtykke fra FDFs landsmøde ophæve fonden, og fondens styrelse træffer herefter bestemmelse om fondskapitalens anvendelse, under hensyn til Holger og Carla Tornøes udtalte ønske om, at samtlige legatmidler i så fald anvendes til Silkeborg Højskole. 

§7
Fondens regnskab revideres af landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbunds revisor, der samtidig konstaterer beholdningernes tilstedeværelse. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 

§8
Skulle landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund ophøre at bestå, vil fondens formue efter sidste fondsstyrelses bestemmelse og så vidt muligt med godkendelse af FDFs landsmøde være at tillægge et kristeligt ungdomsarbejde.