Regler omkring regnskaber

Det er vigtigt, at kredsen har styr på regnskabet. 

Ofte vil der være flere steder, der ønsker at se kredsens regnskab. Da kommunerne ikke har en fælles procedure for indsendelse af foreningsregnskaber, vil der ofte være forskel på det skema der indsendes til kommunen, og det der skal indsendes til Landsforbundet. 

Til landsforbundet

Kredsens årsregnskab indsendes i underskrevet og revideret stand til FDFs forbundskontor inden den 15. marts. Hent eventuelt et Excel-ark til opstilling af regnskabet.

Til kommunen

Kommunerne kræver at se årsregnskabet for at kunne kontrollere, om de ydede tilskud er anvendt som forudsat.

Kredsens regnskab

Kassereren sørger for bogføringen året igennem.

Årets resultat indføres i et regnskabsskema, som kan hentes her. I regnskabsskemaet er en budgetkolonne, hvori de tidligere vedtagne budgettal indføjes, så bestyrelsen kan sammenligne budget og regnskab forud for den nye budgetlægning. Regnskabet skal underskrives af kasserer, kredsleder og formand, og det skal revideres af en revisor, inden det indsendes til FDFs forbundskontor.

Hovedbestyrelsen kan vælge en revisor til at gennemgå kredsregnskaber, når det findes nødvendigt. Men normalt vil hovedbestyrelsen blot sikre sig, at kredsene fører regnskab, og at regnskabet bliver revideret. Derudover benyttes regnskaberne bl.a. til statistik. I tilfælde af, at en kreds indstilles, har man brug for oplysningerne om kredsens formue.

Klasseregnskab

Det vil som regel være praktisk, at kassereren giver hver klasseleder et acontobeløb til klassearbejdet. Klasselederen fører regnskab over alle klassens udgifter og eventuelle indtægter. Når regnskabsbladet er fyldt ud, eller anden aftalt regnskabsperiode er udløbet, afleveres bladet sammen med bilagene og restbeholdningen til kassereren, der gennemgår regnskabet og udleverer nyt acontobeløb.