Medlemspuljen

Landsmødet 2008 vedtog at øremærke penge til medlemsskabende aktiviteter.

Puljens midler kommer fra lukkede kredses overskud. Dette overskud bruges dels til at starte nye kredse, og dels kan de søges igennem Medlemspuljen. Der kan både søges til aktiviteter der er med til at fastholde nuværende medlemmer i FDF, og dem der tiltrækker nye.

Medlemspuljen har allerede støttet mange gode projekter i FDF. Du kan se en oversigt over de kredse, der har fået midler og læse lidt mere om et par af dem her. I FDFs årsrapporter, kan du se hvor mange penge der er i puljen.

Du kan herunder bl.a. læse om, hvad Medlemspuljen giver tilskud til, den økonomiske ramme og hvordan pengene bliver udbetalt

Har du et projekt, som du tror Medlemspuljen vil støtte?

Medlemspuljen i overskrifter

Medlemspuljens formål

At give tilskud til medlemsudviklende aktiviteter i FDF, både lokalt og nationalt.


Hvad kan der søges tilskud til?

Aktiviteter der styrker FDFs medlemsudvikling, herunder at fastholde allerede eksisterende medlemmer samt at tiltrække nye.

Der gives ikke tilskud til løn eller materiel. Materiel kan der dog dispenseres fra i ekstraordinære tilfælde.


Hvem kan søge?

Enheder der i dag kan håndtere medlemmer, dvs. kredse, landsdele og landsforbund.
Ansøgere kan søge tilskud til projekter på andet organisatorisk niveau end ansøgerens. Altså kan der søges tilskud til et forbundsinitiativ, der kun er målrettet en enkelt kreds eller to, et landsdelsinitiativ for hele landet eller et fælles netværksprojekt mellem flere af forbundets kredse

Der skal være personer over 18 år bag projektet.

Hvordan tildeles støtten?

De parametre der medtages i behandlingen af ansøgningen, er:

  • Projektets evne til at fastholde eller tiltrække medlemmer
  • Ansøgerens egenfinansiering, eventuelt økonomisk grundlag fra årsregnskaber
  • Anden projektfinansiering.

Hvad er den økonomiske ramme?

Der er ingen økonomisk ramme, men det er afgørende, at der er en klar sammenhæng mellem økonomi og budget. Hvis et projekt godkendes, tildeles tilskuddet ud fra en kvalitativ vurdering. Vurderingen foretages af et bevillingsudvalg under landsforbundet.

Kvitteringer er vigtige

For at få udbetalt tilskuddet fra Medlemspuljen, er det afgørende, at du gemmer kvitteringerne for ALLE de udgifter, du har haft i forbindelse med projektet.

Hvordan med udbetalingen

Tilskuddet udbetales i to rater. Den første rate udgør 75 % af det bevilligede beløb – de sidste 25 % udbetales, når vi modtager det afsluttende regnskab. Husk i begge tilfælde at medsende/scanne alle kvitteringer.

Evaluering

Når projektet er afsluttet, skal der naturligvis evalueres. Du har valget mellem at tale med en forbundssekretær eller lave en skriftlig rapport. Evalueringen kommer omkring projektet lige fra idé til gennemførelse over det endelige resultat. Både projektets økonomi og effekten på medlemstallet, skal ligeledes beskrives. Uddrag fra evalueringen lægges muligvis ud på FDF.dk, så det kan være til inspiration for andre.