Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd

Kender jeres kreds det lokale samråd? Deltager I? Samrådet er et forum for samarbejde med andre organisationer og kommunen. 

Lokale Samråd

I næsten alle kommuner findes der én eller flere afdelinger af FDF, spejderkorpsene, KFUM og KFUK samt DUI-Leg og Virke. Disse lokalafdelinger danner til sammen det lokale Samråd - også kaldet BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd). Dets vigtigste opgave er at være talerør for organisationerne i forhold til kommunen, især Folkeoplysningsudvalget og fritidsforvaltningen.

De fleste Samråd har en repræsentant i Folkeoplysningsudvalget, der blandt andet træffer beslutninger om tilskud til børne- og ungdomsarbejdet, herunder lokaletilskud.

Hvad kan vi bruge Samrådet til?

Kredsene kan for eksempel bruge det lokale Samråd, hvis der er problemer med samarbejdet med kommunen eller til at få råd om hvordan andre organisationer har forholdt sig til en bestemt ny regel. Nogle Samråd arrangerer også fælles aktiviteter for at gøre fælles reklame for det lokale børne- og ungdomsarbejde eller for at give medlemmerne en oplevelse af det større fællesskab, de er en del af.

På Samrådets hjemmeside kan du se et kort over i hvilke kommuner, der findes Samråd. Du kan også finde hjælp til at starte et lokalt Samråd i din egen kommune, hvis det ikke allerede findes.

På landsplan

På landsplan har Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, FDF, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark og KFUM og KFUK i Danmark dannet Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. I daglig tale kaldet Samrådet. Samrådets formål er at etablere et samarbejde mellem de tilsluttede organisationer på områder, hvor der er reelle fordele ved samarbejde, herunder administrative lettelser og økonomiske besparelser for organisationerne.

En af Samrådets opgaver er at holde de lokale Samråd orienteret om ny lovgivning med mere. Det sker primært gennem nyhedsbrevet Samrådsorientering, der mailes otte til ni gange årligt til de lokale Samråd og andre interesserede samt gennem Samrådets hjemmeside. På hjemmesiden kan man tilmelde sig Samrådets nyhedsbrev og finde information om diverse regler og love, der vedrører foreningsarbejdet.

Samrådets formandskab og sekretariat på landsplan varetages på skift af de tilsluttede organisationer med undtagelse af Danske Baptisters Spejderkorps. Det fremgår af hjemmesiden, hvem der pt. har sekretariat og formandskab, og hvor man kan ringe for at få fat på sekretariatet.