Viden og fakta

Hvad siger loven? 

Her kan du se, hvad der står i forskellige danske love som har betydning for området.

Serviceloven (Bekendtgørelse af lov om social service)

Straffeloven

Kriminalregistret

Serviceloven

§ 36: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Kommentar: Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også hvis vi i FDF-kredsen støder på børn, som kan være omfattet af bestemmelsen. At få "kendskab til" kan her også betyde "at være ret sikker på".
Bemærk, at alle har pligt til at underrette kommunen, i praksis socialforvaltningen, men man har ikke ret til at få at vide, hvad kommunen derefter foretager sig.

Straffeloven

Forbrydelser i familieforhold (incest)

§ 210: Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linie, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2: Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3: Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

Forhold til børn og unge

§ 222: Den, som har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2: Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelser af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.

§ 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 224: Bestemmelserne i §§ 216-223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

Kommentar: §§ 216-221 handler ikke specielt om seksuelle overgreb mod børn og unge og er derfor ikke medtaget her.

§ 225: Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.

Træner- og skolelærerparagraffen

(forhold til børn og unge, som er betroet en)

§ 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Kommentar: Når man er træner, skolelærer eller FDF-leder, har man fået "betroet" de pågældende til undervisning. Det er altså ulovligt for en FDF-leder at have samleje med en person under 18 år, som man er leder for. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224. Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Blufærdighedskrænkelse

§ 232: Den som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.

Børnepornografi

§ 235: Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på anden måde udbreder utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. På samme måde straffes den, som i en videre kreds udbreder sådanne fremstillinger.

Stk. 2: Den som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med fotografier, film eller lignende af børn, der har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje har kønslig omgang med dyr eller anvender genstande på groft utugtig måde straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Kriminalregistret

Børneattester

Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.§ 36; Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 2; Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3; I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.

Stk. 4; Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1.