Hvad siger loven?

Udklip fra de love, der regulerer området

Hvad siger børneattestloven?

(…) Vedkommende minister fastsætter regler om indhentelse af børneattest (…), inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. 
Vedkommende minister fastsætter endvidere nærmere regler om indhentelse af børneattest, (…), inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn.

Børneattestloven, lov nummer 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale med videre med de ændringer, der følger af lov nummer 429 af 29. maj 2008 og § 1 i lov nummer 444 af 23. maj 2012, afsnit §2.

Hvad siger folkeoplysningsloven?

Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jævnfør lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale med videre.

Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale med videre og folkeoplysningsloven, § 2 - 1. § 4, stk. 4

Læs mere 

  • Læs bekendtgørelse vedrørende behandling af persondata i det centrale kriminalregister. 
  • Læs om videregivelse af oplysninger (§36)