Børneattester

Det er vigtigt, at alle ledere har udfyldt en børneattest, og det er ikke så svært.

Rammesættende for FDF er dels børneattestlovgivningen, krav i forhold til folkeoplysning samt FDFs egne vedtægter. Se mere om regler og love.

Digitale børneattester

I 2015 overgik de fyiske papirblanketter til en elektronisk version. FDF vedtog politisk en model for indhentning af elektroniske børneattester i august 2015. Det betyder, at det er kredsene, der har ansvaret for indhentning af børneattesten hos politiet samt registrering og arkivering efterfølgende.

Hvem har ansvaret? 

Ansvar i forhold til indhentelse af børneattester er som følger:

  • Kredsen har ansvaret for at indhente de nødvendige børneattester. Både i relation til indhentelse af nye børneattester samt ved fornyelse af børneattester. Kredsen kan til hver en tid via selvbetjening i medlemssystemet Carla rekvirere en oversigt med datoer for, hvornår medlemmerne af kredsen senest har udfyldt en børneattest.
  • Fornyelse af børneattester for børneattestansvarlige må kun ske via landsforbundet. Man må altså ikke selv taste sin børneattest, og man må heller ikke registrere en børneattest for en med-børneattestansvarlig

Hvad siger FDFs vedtægter?

Kredsen skal sikre, at der indhentes børneattester. 

Reglen omfatter ledere, hjælpere, lønnede medarbejdere og andre personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn*.

Børneattest skal indhentes:

• Senest tre uger efter at en leder, hjælper eller en anden person har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder. 

• Straks, hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Alle kredse skal sikre, at der mindst hvert tredje år på ny indhentes børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere. Ved skift til en anden kreds skal den nye kreds sikre, at der indhentes børneattest på personer som beskrevet i nærværende paragraf. Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF. For at beskytte børn og unge mest muligt skal ledere, der sigtes for seksuelle overgreb mod børn under 18 år, straks suspenderes. Suspensionen kan afsluttes, hvis sigtelsen frafaldes eller sigtede frifindes. 

FDFs Vedtægter § Kredsen

Børneattester i forhold til unge og løsttilknyttede

Hvis du er mellem 15-18 år, og er på kursus UDEN lederansvar, er det ikke nødvendigt, at der indhentes en børneattest på dig. Det kunne f.eks. være, når du er afsted på landslejr, og bor i SeniorCity som almindelig kursusdeltager.

Hvis du er mellem 15-18 år, og er på kursus MED lederansvar, skal der indhentes en børneattest på dig.

Hvis du er over 18 år og medlem i en FDF-kreds, skal der altid foreligge en gyldig børneattest.

Løsttilknyttede voksne

Retningslinjerne gælder også undervisere, der har jævnlig kontakt/mulighed for kontakt (mindst 3 gange en uges undervisningsdeltagelse indenfor en periode på 3 måneder), jf. Kulturministeriets vejledning. 

Lejlighedsvis kontakt uden den faste tilknytning – for eksempel forældre, der af og til kører børn til FDF-arrangementer, eller deltagelse i et kursus eller på en landslejr eller lignende -  kan ikke i sig selv statuere pligt til indhentelse af en børneattest.