Sammenlægning af FDF-kredse

Når to bliver til én, bliver vi stærkere.

Landsforbundets tilgang er, at det lokale FDF-arbejde samlet set skal gå styrket ud af en sammenlægning. Samtidig skal Landsforbundet sikre, at de værdier der er skabt i FDFs navn også fortsat benyttes til udvikling af FDF-arbejdet. Er der tvivl om det sidste, bør en sammenlægning ikke ske. Det skal dog her bemærkes, at der ikke i forbundsvedtægterne er beskrevet noget om sammenlægning af kredse. Men da mindst en af kredsene teknisk set må lukke ved en sammenlægning, skal Landsforbundet under alle omstændigheder godkende, hvordan værdier herfra skal disponeres.

Sammenlægning er en administrativ proces og kan således foretages uden Hovedbestyrelsens indblanding.

Der kan ved mere komplekse sager inddrages en advokat for at sikre at sagen behandles korrekt.

Sammenlægningspolitik, vedtaget af HB, marts 2010 

Sammenlægning af kredse

Når to eller flere kredse ønsker at lægges sammen, skal det først og fremmest sikres, at der er tale om en reel sammenlægning. Herved forstås:

 • At det vil være en gevinst for FDF-arbejdet hvis kredsene sammenlægges.
 • At der er tale en eller form for ligeværdighed mellem de to kredse.

Teknisk set anskuer landsforbundet det som en lukning af den ene kreds og en videreførelse af den anden kreds, herunder overenskomst og stiftelsesdato. Det kan eventuelt også ske med et nyt fælles navn og eventuelt med en ny overenskomst.

Det er forbundssekretærens opgave at tilvejebringe de oplysninger og data, der skal til for at behandle forespørgslen og foretage en vurdering. Her skal følgende opgøres:

 • Overenskomsterne tegnet mellem begge kredse og landsforbundet.
 • Gennemlæse de seneste referater fra de involveredes kredses bestyrelser.
 • Gennemse de økonomiske forhold for begge kredse, dvs. lån, gæld, forpligtelser, likviditet samt det generelle økonomiske billede - indtægter og udgifter i de seneste regnskabsår. Forbundskontoret kan bistå i dette arbejde.
 • Medlemstal og medlemsflow de seneste år.
 • Vurdering af fast ejendom. Hvad ejer de to kredse og hvad kan med fordel videreføres i den nye enhed. Forbundskontoret kan bistå i dette arbejde.

Sammenlægning er en administrativ proces og kan således foretages uden HBs indblanding. Der kan ved mere komplekse sager inddrages en advokat for at sikre at sagen behandles ordentligt.

Redskab til vurdering af kredse, der ønsker sammenlægning

For at skabe det nødvendige grundlag for vurdering af en sammenlægning skal der udarbejdes en vurdering jf. landsforbundets tilgang ved sammenlægningen samt en målsætning for den ”nye” kreds efter sammenlægningen.  Denne vurdering laves lokalt i samarbejde med forbundssekretæren og vil komme omkring følgende overvejelser:

 • Børn: Hvor mange børn/klasser er der i kredsen i forhold til potentialet/tidligere medlemstal?
 • Ledere: Er der en god lederflok; med nok engagerede ledere i et passende aldersmix?
 • Økonomi: Er der den nødvendige økonomi til kredsens daglige/fremtidige drift?
 • Kredshus: Har kredsen eget hus eller er det lejet/lånt? Hvilken stand er det i?
 • Kredshytte: Har kredsen egen hytte? Hvilken stand er den i?
 • Bestyrelse: Har kredsen en god og aktiv bestyrelse?
 • Kredsleder: Har kredsen en god og aktiv kredsleder?
 • Placering: Har kredsen den rigtige placering i forhold til fremtidig vækst?

Bagggrund

Landsforbundets praksis med at sammenlægge kredse kan i væsentligt omfang henføres til perioden, hvor FPF-kredse og FDF-kredse blev lagt sammen. Her var der tale om en udmøntning af det fælles Landsforbund lokalt, og der var langt de fleste steder tale om en FDF-kreds og en FPF-kreds i det samme sogn. Der er fortsat kredse, der er blevet og bliver lagt sammen og der forventes en stigende tendens i de kommende år. Det har vist sig nødvendigt at præcisere Landsforbundets tilgang til sammenlægning af to (eller flere) kredse.