Oversigt over roller i Carla

Roller er styrende for rettigheder og er grundlag for FDFs kommunikation til kredsene

Adgangen til medlemmernes oplysninger i Carla er kontrolleret ved hjælp af et rollebaseret rettighedssystem. 
Ens rolle angiver dels hvilke oplysninger, den enkelte kan se i Carla, og dels hvad man har ret til at ændre. 

Ud over at roller styrer rettighederne i Carla, er nogle af rollerne styrende for, hvem landsforbundet sender informationer til: F.eks. er det her, det ses, hvem der er kredsledere, hvem der sidder i bestyrelsen osv. 

Nogle roller er obligatoriske, så mindst én person skal have rollen, f.eks. kredsleder. Samtidig kan der være en øvre begrænsning, f.eks. må der maksimalt være tre kredsledere og kun én kasserer.

Kredsleder

Brug

Denne rolle tildeles Kredslederen/medlemmer af kredsledelsen.

Teknik

Der skal mindst være en med denne rolle, og der kan maksimalt være 3.

 • Kan oprette, udmelde og redigere samtlige medlemmer og eksterne personer i kredsen
 • Kan tillige ændre kredsens stamdata, som for eksempel hvem forbundskontoret skal sende kontoudtog til eller adressen på kredsens hytte
 • Kan registrere betalinger
 • Kredslederen eller ét medlem af kredsledelsen skal også have rollen ”Bestyrelsesmedlem- Rolle
 • Evt. resterende medlemmer af kredsledelsen skal have rollen ”Bestyrelsesmedlem - Rolle” eller ”Bestyrelsesmedlem - Valgt”, hvis de er medlem af bestyrelsen

Formand

Brug

Denne rolle tildeles kredsens formand.

Teknik

Denne rolle skal tildeles præcis en person.

 • Kan se de fleste oplysninger i Carla, men kan ikke redigere
 • Skal også have rollen ”Bestyrelsesmedlem - Rolle” eller ”Bestyrelsesmedlem – Valgt

Kredskasserer

Brug

Denne rolle tildeles kredsens kasserer.

Kassereren er ansvarlig for kredsens regnskab overfor bestyrelsen og årsmødet.

Det kan dog være en anden, der står for selve bogføringen og udarbejdelse af regnskabet.

Teknik

Denne rolle skal tildeles præcis en person.

 • Giver læseadgang til kredsens medlemmer
 • Kan registrere betalinger og godkende indberetning
 • Skal også have rollen ”Bestyrelsesmedlem - Rolle” eller ”Bestyrelsesmedlem – Valgt

Bestyrelsesmedlem - Rolle

Brug

Denne rolle bruges til bestyrelsesmedlemmer, der IKKE er valgt af årsmødet.

Teknik

Der skal altid være færre med denne rolle end "Bestyrelsesmedlem - Valgt".

 • Kan se oplysningerne på kredskortet, men kan hverken se detaljer på medlemmerne eller udføre rettelser

Bestyrelsesmedlem - Valgt

Brug

Denne rolle bruges til bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af årsmødet.

Teknik

Der skal mindst være 4 med denne rolle og altid flere end med rollen "Bestyrelsesmedlem- Rolle".

 • Kan se oplysningerne på kredskortet, men kan hverken se detaljer på medlemmerne eller udføre rettelser

Kontaktperson på FDF.dk

Brug

Denne rolle tildeles den person, som skal være kredsens kontakt på FDF.dk.

Teknik

Rollen ‘kontaktperson på FDF.dk’ leverer kontaktdata til FDFs hjemmeside om kontaktperson til kredsen for kommende medlemmer.

Børneattestansvarlig

Brug

Denne rolle tildeles den person i kredsen, som er ansvarlig for at indhente børneattester. Rollen giver adgang til at tildele børneattester til ledere, bestyrelsesmedlemmer m.m. i kredsen.

Teknik

Rollen skal tildeles af forbundskontoret, da den forudsætter en børneattest indhentet af forbundskontoret. Se Børneattestansvarlig Opret og skift
Denne rolle skal kombineres med enten kredsadministrator eller kredsleder.

Kursusansvarlig

Brug

Rollen gives til den/de person(er), som skal godkende kredsens kursustilmeldinger i Flexbillet

Teknik

Har læseadgang til kredsens medlemmer.

Kredsadministrator

Brug

Hvis kredsen har en person, der har administrative funktioner, som f.eks. opdatering af medlemmer, og vedkommende ikke er kredsleder

Teknik

Der en ingen krav til brug af denne rolle.

 • Kan det samme som en kredsleder, men kan ikke godkende indberetninger

Betalingsadministrator

Brug

Har kredsen en person udover kredsleder og kredskasserer, der står for at registre kontingentbetalinger, tildeles personen denne rolle

Teknik

 • Kan det samme som en kredskasserer, men kan ikke godkende indberetning

Trykkeriansvarlig

Brug

Gives til den eller dem i kredsen der skal kunne godkende bestillinger på FDF Trykkeriet. Læs mere om Trykkeriet her.

Teknik

Der skal mindst være en i hver kreds med denne rolle.

 • Der ligger manuelle arbejdsgange både hos FDF og firmaet bag Trykkeriet i forbindelse med opdateringer.
  Opdateringer vil normalt være helt slået igennem efter 14 dage. Er der akutte behov kan der skrives til FDF@FDF.dk og vi kigger på det.

Klasseleder

Brug

Tildeles de ledere i kredsen, der skal kunne se medlemmernes oplysninger.

Teknik

 • Har læseadgang til kredsens medlemmer, men kan ikke ændre nogle oplysninger

Klasseadministrator

Brug

Tildeles dem, der har brug for at kunne redigere i medlemsoplysningerne, såfremt de ikke i forvejen er Kredsleder eller kredsadministrator

Teknik

 • Kan se og ændre alle oplysninger på den klasse, vedkommende er administrator for
 • Skal kombineres med klasseleder

Kontaktmodul

Brug

Kan sende e-mails og sms'er via kontaktmodulet. Vær opmærksom på, at det koster penge at afsende SMSer. Se Aftalevilkår for brugen af kontaktmodul.

Teknik

 • Skal kombineres med Klasseleder

Andre roller

Følgende roller har ingen teknisk betydning, men bruges til at sende målrettet kommunikation fra FDF:

 • Medlem af folkeoplysningsudvalg
 • Medlem af kommunalt udvalg
 • Medlem af lokalt Børne- og Ungdomssamråd (BUS)
 • Medlem af menighedsrådet
 • PR-ansvarlig