Ordforklaring til Carla

En ordforklaring i alfabetisk rækkefølge.

Adresse

Hver kreds har på kredsforsiden en række adressebokse, som anvendes til diverse forsendelses- og distributionsformål.

a) Korrespondancemodtager. 
Tidligere hed boksen "officiel adresse". Korrespondancemodtager er landsforbundets primære kontakt til kredsen ved brev- eller elektronisk kommunikation. Korrespondancemodtager bør ikke være kredshus eller mødested.

b) Pakkemodtager. 
Tidligere hed boksen "bladmodtagelsesadresse". Pakkemodtager er landsforbundets primære kontakt til kredsen ved pakkeforsendelser, der ikke kan gå i en normal postkasse, for eksempel magasinerne.

c) Fakturamodtager. 
Tidligere "betalingsadresse". Fakturamodtager er landsforbundets primære kontakt til kredsen ved udsendelse af kontoudtog, faktura med videre. Vælg kassererens adresse eller en hvilken som helst anden adresse.

d) Mødested. 
Mødested bruges til at angive kredsens primære mødested eller kredshusadresse. Mødested er den adresse, der leveres til visning på kortet ‘find nærmeste kreds’ på FDFs hjemmeside. 

Basis-siden

Forsiden når du er logget ind i Carla. Her finder du kredsens data, adresser, klasser, medlemsoversigt og indberetningsfunktion.

Betalingsformål

Betegnelse for det formål en betalingsregistrering omfatter. Fra landsforbundets side er formålet 'kontingent' obligatorisk, grundet tilskudsreglerne. En enhed kan selv oprette flere formål og således administrere lejrbetalinger, lotterisalg med videre.

Betalingstype

Angiver hvordan en betaling er sket, fx bankoverførsel, Dankort eller via Flextilmeld.

Certificering

Bruges til at administrere certifikater eller andre beviser tilknyttet de enkelte personer. Det kan være instruktøruddannelser eller børneattester. Certifikater administreres af landsforbundet og kan læses af de enkelte enheder og medlemmer.

Ekstern person

Bruges til at tilknytte folk der ikke er FDFere til en kreds. Det kan eksempelvis være intern revisor eller tanter, som skal registreres med en børneattest.

Gruppe

Begrebet gruppe kan bruges til lidt af hvert, alt efter kredsens behov. Tænk blot på det som en måde at samle nogle medlemmer under en fællesbetegnelse. Det kunne for eksempel være "sommerlejrudvalget" eller "juletræsMen det kan også bruges til at registrere tilmeldte til juleweekenden eller en liste over gavegivere blandt byens handlende.

Grupperolle

Alle medlemmer i en gruppe skal have en rolle. Denne rolle er dog noget andet end Carlas almindelige roller. Grupperollen giver ikke nogen særlige adgange. Det er blot en oplysning om personens funktion i gruppen. Det kunne for eksempel være "formand" eller "sekretær", men også uformelle  funktioner som "tilmeldt".

Historisk medlemskab

Betegnelse for et medlemsforløb i organisationen. I denne kategori lagres tidligere kredstilknytningsforhold. Oplysningerne gemmes automatisk, når man registrerer indmeldelse og udmeldelse.

Interessenetværk

Kredse kan vælge at samle sig i interessenetværk. Selve interessenetværket skal oprettes af forbundskontoret, men kredsen skal selv til- og afmelde sig interessenetværk.

Klasse

Hvert af kredsens medlemmer kan være tilknyttet en (og kun én) klasse. Kredsen opretter og navngiver selv klasser efterbehov og tilknytter medlemmer. Man kan oprette alle klasser man har behov for, og selv finde på et navn. Det kunne være "2. pilte", "Torsdagsvæbnere" eller sjovere navne som "Piratklassen" - alt efter kredsens ønske. Dog skal hver klasse tildeles en "klassetype", som følger de officielle klasser.

Klassetype

Klassetyperne er de angivne klassebetegnelser numlinge, puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer, der er beskrevet i FDFs vedtægter. Kredsen opretter klasser efter behov, og disse klasser tildeles en klassetype. Dette giver kredsen mulighed for at kalde sine klasser noget andet end vedtægternes betegnelser, men giver samtidig forbundskontoret mulighed for for eksempel at beregne hvor mange magasiner kredsen skal have til de forskellige aldersgrupper.

Kontaktperson

En kontaktperson er et begreb tilknyttet alle medlemmer, og kan bruges til at tilknytte kontaktoplysninger på forældre/værge.

Kommentarer

Der kan på hvert medlem registreres kommentarer. Vær opmærksom på, at medlemmet kan læse alle kommentarer.
Jævnfør dataloven er det ikke tilladt at registrere oplysninger om politiske, sundhedsmæssige, religiøse og juridiske forhold.
 
Der må ikke registreres oplysninger, som medlemmet ikke er bekendt med. Der må altså kun registreres oplysninger efter aftale med medlemmet, eller medlemmets forældre/værge.

Kredskommentar

Se under punktet "kommentarer".

Lokation

En stedadresse for eksempel en kredshytte, et kredshus, en lejrgrund med videre. Der kan oprettes flere lokationer per enhed. Se også under forklaringen punktet "adresse".

Masseoprykning

Ved sæsonskifte kan det være mange medlemmer, der for eksempel skal rykkes op fra klassen "2. pilte" til klassen "1. væbnere". Derfor indeholder Carla en funktion til at flytte mange medlemmer samtidigt fra en klasse til en anden. Det kalder vi for en masseoprykning. Det er en god ide at starte med at flytte de ældste medlemmer først.

Medlem

Personbegreb tilknyttet en medlemsenhed i Carla. Stamkortet for medlemmer indeholder udover almindelige personoplysninger, også oplysninger om kredstilhørsforhold, historiske medlemskaber, oplysninger om tildelte mærker og tilladelser med videre.

Medlemskommentar

Se punktet "kommentarer".

Medlemsnummer

Unikt ID som tilknyttes alle personer i Carla. Både medlemmer og eksterne personer. Medlemsnummeret sammensættes af otte tilfældige cifre og kan ikke ændres. Medlemsnummeret bruges til identifikation med andre systemer og skal anvendes ved login i Carla for alle administratorer.

Mærker

Begrebet relaterer sig til FDFs mærkesystem. Carla kan administrere tildelingen af mærker og grader indenfor disse ift. det enkelte medlem. Dette er frivilligt for kredsen at bruge. 

Rettigheder

Betegnelse for det bagvedliggende system, der håndterer læse- og skriveadgangen til data i Carla. Visse rettigheder kan kun tildeles af landsforbundet, mens andre kan tildeles lokalt i en organisatorisk enhed.

Roller

En person, såvel medlemmer som eksterne personer, kan have en eller flere roller i Carla. Det er rollen, som afgør, hvad man har ret til. 

Rolletyper 

Forskellige roller defineres som rolletyper i Carla. Rolletyperne og deres rettigheder administreres af forbundskontoret.  

Stamoplysninger

Betegnelse for den mængde af basisoplysninger der lagres på alle personer - både medlemmer og eksterne personer.

Tilladelser

Betegnelse for en række tilladelser som tildeles og administreres på de enkelte organisatoriske enheder. Her kan kredsen registrere om forældrene for eksempel har givet eller nægtet en klatretilladelse. Det er kredsen, der står inden for at have set den nævnte tilladelse.