Indberetning

Kredsen skal foretage en indberetning én gang om året. Det skal ske snarest muligt efter et endt kalenderår. Indberetningen er en opgørelse over kredsens medlemmer og er vigtig ift. landsforbundets ansøgning om tipsmidler. Tipsmidlerne udgør ca. halvdelen af landsforbundets indtægter, og det er derfor vigtigt at kredsen foretager korrekte indberetninger.

NB: Du kan ikke foretage en indberetning før medlemmernes kontingentbetalinger er indlæst. Læs mere her.

Det er i øvrigt kun muligt at godkende indberetningen efter årsskiftet, i perioden fra 1. til 15. januar.

Trin 1: Klik på foretag indberetning

Indberetningen kan kun godkendes af kredsens kasserer eller kredsleder. Er du ikke kredsleder eller kasserer, kan du ikke se feltet. Formand eller kredsadministratorer kan dog lave alt det forudgående arbejde.

Klik på FORETAG INDBERETNING nederst på siden.

Trin 2: Tjek indberetning

Carla udregner selv kredsens indberetning på baggrund af medlemmernes oplysninger (alder og ind- og udmeldelsesdato) samt de indtastede betalinger.  

Da optællingen er afgørende for dels landsforbundets ansøgning om tipstilskud, dels for landsforbundets opkrævning af kontingent hos kredsen, vil vi bede dig kontrollere og godkende optællingen.

Ikke personligt kontingent

Herudover har vi behov for at få oplyst ”antal medlemmer, hvor kontingentet ikke er personligt betalt (af medemmet selv, forældre eller værge) fordi det f.eks. er direkte betalt af offentlige midler. Hvis kredsen sender kontingentopkrævningen direkte til en offentlig myndighed, f.eks. hvis kommunen betaler barnets kontingent, kan medlemmet ikke indgå i tipsansøgningen. Det gælder kun, hvis det direkte er kommunen, som betaler kontingentet, og har altså intet at gøre med, hvorvidt forældrene er på overførselsindkomster eller lign.
Angiv antallet af sådanne medlemmer i kredsen, så vi kan trække dem fra på tipsansøgningen. Hvis FDF eller revisor spørger skal I kunne oplyse hvem det drejer sig om.

Angiv antallet af sådanne medlemmer i kredsen, så vi kan trække dem fra på tipsansøgningen.

Stemmer tallene ikke?

Hvis du ikke kan få tallene i indberetningen til at gå op, så kan du tjekke følgende:

  1. Dataudtrækket Grundlag for indberetning viser dig de informationer, som ligger til grund for indberetningen. Du kan finde en vejledning til at forstå dataudtrækket her.
  2. Indmeldelsesdatoer og udmeldelsesdatoer skal være tidligere end 31. december for at medlemmerne og deres betalinger tæller med i indberetningen. Har du indmeldt eller udmeldt medlemmer efter nytår, tæller disse ændringer altså ikke med i indberetningen. Datoerne redigerer du under Historisk medlemskab på medlemskortet. Du kan tjekke indmeldelsesdatoerne i udtrækket Alle medlemmer.
  3. Kontingentbetalingerne skal være indtastet med betalingsformålet kontingent. Tastes i et andet betalingsformål, tæller betalingerne ikke med i indberetningen.
  4. Fødselsdatoerne stemmer ikke overens med virkeligheden. Ift. tipstilskud skelnes mellem over og under 30 år.

Trin 3: Godkend indberetning

Er du enig i Carlas sammentælling, skal du godkende indberetningen.

   
   
   
   
   

Når I godkender indberetningen, står I også inde for, at kredsens udarbejder årsregnskaber, har haft regelmæssige aktiviteter for medlemmerne i 2018 og at kredsen har holdt årsmøde og valgt kredsbestyrelsen iht. landsforbundets vedtægter. FDF eller revisor kan ved en stikprøve bede om dokumentation for dette i form af f.eks. sæsonplaner, indkaldelser og referater fra årsmøder og kredsens regnskaber.

Husk at regnskabet skal indsendes til forbundskontoret senest 15. marts.

Klik på GODKEND