Medlemskontingent

Alle medlemmer af FDF skal betale kontingent til en kreds.

FDFs vedtægter § 5 stk. 1:
"Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af Landsforbundet."

§ 5 stk. 3:
"Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent."

Minimumskontingent udgør 75 kr., som alle medlemmer skal betale i kontingent til en kreds hvert år.

FDF modtager støtte fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Her gælder det, at et medlem, for at være tilskudsberettiget bl.a. skal have betalt minimum 75 kroner i personligt kontingent. For at sikre dette, skal det være muligt at påvise en overførsel (fx bankoverførsel) direkte fra medlemmets konto (alternativt forælder eller værge) til kredsens konto. Betalingen kan i enkeltstående tilfælde også ske kontant, såfremt der udarbejdes dokumentation for dette (dags dato-kvittering med underskrift fra både modtager og betaler).

Læs om god praksis vedr. kontingentopkrævning

Kredskontingent

Kredsen betaler et kontingent til landsforbundet fastsat af FDFs landsmøde baseret på kredsens medlemstal.

Hvis kredsen løbende opdaterer Carla, så vil størrelsen på kontingentet være forskelligt hen over året. Hvis kredsen kun opdaterer Carla i forbindelse med den årlige indberetning, så vil alle fire opkrævninger være lige store og fastsat på baggrund af indberetningen/medlemstallet per 31. december.

Landsmødet fastsætter kontingentet for to år ad gangen.
I 2018 udgør kontingentet kroner 370,- årligt.
I 2019 udgør kontingentet kroner 380,- årligt.
I 2020 udgør kontingentet kroner 400,- årligt (her er mediekontingentet udfaset).

Kontingentet betales i fire rater i februar, maj,  august og november som angivet i dette skema:

Mediekontingent

Det tidligere abonnement på FDFs lederblad FDF LEDEREN er erstattet af et mediekontingent, som dækker det samlede medietilbud til alle FDFs mediemålgrupper. Mediekontingentet opkræves i fire rater sammen med kredskontingentet. Frem mod 2020 udfases mediekontingentet.

Mediekontingentet er knyttet til samtlige FDFs medlemmer frem for kun ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Mediekontingentet er i 2018 fastsat til:
Børn/unge medlemmer under 18 år, kroner 10 per år. 
Voksne medlemmer over 18 år, kroner 20 per år.

Mediekontingentet er i 2019 fastsat til:
Børn/unge medlemmer under 18 år, kroner 5 per år. 
Voksne medlemmer over 18 år, kroner 10 per år.

Mediekontingentet er udfaset i 2020.