Indberetning - Hvem, hvad, hvor

Én gang årligt skal kredsen indberette.

Indberetningen foregår hvert år og er et øjebliksbillede af FDFs kredse og medlemmer. Indberetningen bruges til at opgøre FDFs medlemstal, som dels danner grundlag for FDFs ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som fordeler tipsmidlerne, og som dels danner grundlag for kredsens kontingent til landsforbundet. Samtidig har medlemstallet betydning for en række af de opgaver, landsforbundet løser for FDFs kredse (fx udsendelse af blade til børnene). 

Kredsens kontingent til landsforbundet

Kredsen betaler fire gange årligt kontingent til landsforbundet. Kontingentet fastsættes to år frem af FDFs landsmøde. Den enkelte kreds' kontingent bestemmes ud fra kredsens medlemstal. Fra 2013 er det medlemstallet den sidste dag i hvert kvartal, der afgør kontingentstørrelsen det kommende kvartal (indtil 2012 var det medlemstallet pr. 31. december der afgjorde størrelsen af kontingentet hele det efterfølgende år). Hold derfor Carla opdateret løbende, for at sikre jer, at I betaler det korrekte i kontingent.

Landsforbundets tilskud fra tipsmidlerne

Dele af overskuddet fra tipsmidlerne fordeles hvert år til de foreninger, som er medlem af DUF. FDF modtager årligt et økonomisk tilskud fra DUF, som udgør ca. halvdelen af de årlige indtægter for landsforbundet.

Tipsmidlerne fordeles af DUF ud fra foreningens størrelse - dels på baggrund af kontingentbetalende medlemmer og dels antallet af lokalforeninger. Jo flere medlemmer, og antal kredse, des flere støttekroner. Det er derfor vigtigt at alle medlemmer af FDF indberettes til landsforbundet.  

Medlemmets kontingent til kredsen

For at FDFs medlemmer kan tælle med i ansøgningen til tipsmidlerne, skal de betale mindst 75 kroner i personligt kontingent, og de skal være under 30 år. Det er vigtigt, at kredsen opkræver kontingent hos alle medlemmer, så der minimum er en dokumenteret overførsel fra medlemmet til kredsen på 75 kroner.
Vi er opmærksomme på, at der er medlemmer, som melder sig ud i løbet af året, og som måske ikke bliver opkrævet kontingent, da nogle kredse fx. kun opkræver kontingent én gang årligt i efteråret. Vi opfordrer derfor til, at FDFs kredse gennemfører halvårlige kontingentopkrævninger. Det vil hjælpe til, at flere FDFere får betalt deres kontingent til kredsen, og landsforbundet kan samtidig søge tipsmidler på flere medlemmer.  

Carla, FDFs medlemssystem

Medlemsindberetningen foregår i Carla, FDFs medlemssystem. Vi opfordrer til kredsen løbende registrerer ind- og udmeldelser, kontingentbetalinger, mv. Det er dog kun et krav fra landsforbundet, at det sker én gang årligt (ved indberetningen). Når det bliver tid til indberetning i januar, så skal kredslederen eller kasseren foretage godkendelse af indberetningen, som medlemssystemet laver. Systemet tæller selv sammen, hvilke medlemmer der har betalt kontingent fordelt på alder. Kredsen skal kun godkende, at tallene stemmer med de faktiske forhold.  


Kontakt meget gerne forbundskontoret, hvis du har spørgsmål i forbindelse med indberetningen - skriv til FDF@FDF.dk.