Børneattester

Rammesættende for FDF er dels børneattestlovgivningen, krav i forhold til folkeoplysning samt FDFs egne vedtægter. 

Hvem skal I indhente børneattester på?

Som vedtægterne angiver skal kredsen indhente børneattester på ledere, assistenter, hjælpere, medarbejdere og andre personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år eller har mulighed for at opnå dette. Det har ingen betydning om funktionen er frivillig eller lønnet.

Dette betyder at kredsen som minimum skal indhente børneattester på:

  • Ledere
  • Assistenter
  • Forældre der hjælper til i kredsen
  • Køkkentanter der hjælper til på en sommerlejr

FDFs vedtægter angiver følgende retningslinjer for hvornår der skal hentes en børneattest på hjælpere, forældre, tanter mm.:

  • Hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år i en sammenhængende periode på mere end fire dages varighed
  • Hvis en person er tilknyttet kredsens aktiviteter i mere end tre gange på tre måneder - dette kan f.eks. være forældre der hjælper til en gang i mellem

Det er vigtigt at I husker på, at der også skal hentes børneattester på assistenter mellem 15-17 år.

Børneattester skal fornyes hvert 3. år. 

Børneattestansvarlig

Kredsen skal beslutte hvem der skal varetage kredsens børneattester. Rollen som børneattestansvarlig kan tildeles op til tre personer. FDF anbefaler, at det er personer fra kredsledelsen eller kredsbestyrelsen. For at blive børneattestansvarlig i din kreds skal du have en børneattest. Landsforbundet er ansvarlig for at hente denne på dig og dernæst registrere den i Carla. 
Registrer dig som børneattestansvarlig her.

Hvem har ansvaret?

Kredsen har ansvaret for at indhente de nødvendige børneattester. Både i relation til indhentelse af nye børneattester samt ved fornyelse af børneattester. Hvis kredsen opdaterer deres børneattester i Carla kan I via Carla rekvirere en oversigt med datoer for, hvornår medlemmerne af kredsen senest har udfyldt en børneattest.

Fornyelse af børneattester for børneattestansvarlige må kun ske via landsforbundet. Man må altså ikke selv taste sin børneattest, og man må heller ikke registrere en børneattest for en anden børneattestansvarlig. 

Landsforbundet har ansvaret for at indhente børneattester på instruktører og kursusmedarbejdere på Landsforbundskurser.

 

Hvad siger FDFs vedtægter?

Kredsen skal sikre, at der indhentes børneattester. Reglen omfatter ledere, hjælpere, lønnede medarbejdere og andre personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes:

• Senest tre uger efter at en leder, hjælper eller en anden person har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder. 

• Straks, hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Alle kredse skal sikre, at der mindst hvert tredje år på ny indhentes børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere.

Ved skift til en anden kreds skal den nye kreds sikre, at der indhentes børneattest på personer som beskrevet i nærværende paragraf.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF. For at beskytte børn og unge mest muligt skal ledere, der sigtes for seksuelle overgreb mod børn under 18 år, straks suspenderes. Suspensionen kan afsluttes, hvis sigtelsen frafaldes eller sigtede frifindes.