Medlemskontingent

Alle medlemmer af FDF skal betale kontingent til en kreds.

Forbundsvedtægterne § 5 stk. 3
"Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent".

FDF modtager støtte fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Her gælder det, at et medlem, for at være tilskudsberettiget, skal have betalt minimum 75 kroner i personligt kontingent. For at sikre dette, skal det være muligt at påvise en overførsel (bankoverførsel eller girokort) direkte fra medlemmets konto (alternativt forælder, værge eller ægtefælle) til kredsens konto. Betalingen kan også ske kontant, såfremt der er udarbejdes dokumentation for dette.

Kredskontingent

Kredsen yder et kontingent til landsforbundet fastsat af FDFs landsmøde enten baseret på kredsens medlemstal per 1. januar, eller på det reelle medlemstal på tidspunktet for opkrævningen.
Hvis kredsen løbende opdaterer Carla, så vil størrelsen på kontingentet være forskelligt hen over året. Hvis kredsen kun opdaterer Carla i forbindelse med den årlige indberetning, så vil alle fire opkrævninger være lige store og fastsættes på baggrund af indberetningen/medlemstallet per 31. december

Landsmødet fastsætter kontingentet for to år ad gangen.
i 2014 udgør kontingentet kroner 335,- årligt.
I 2015 udgør kontingentet kroner 345,- årligt.
I 2016 udgør kontingentet kroner 355,- årligt.

Kontingentet betales i fire rater i februar, maj,  august og november som angivet i dette skema:

Mediekontingent

Tidligere abonnementer på FDFs lederblad FDF LEDEREN er erstattet af et mediekontingent dækkende det samlede medietilbud til alle FDFs mediemålgrupper. Mediekontingentet opkræves i fire rater sammen med kredskontingentet.

Mediekontingentet er knyttet til samtlige FDFs medlemmer frem for kun ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Mediekontingentet er i 2015 fastsat til:
Børn/unge medlemmer under 18 år, kroner 20 per år. 
Voksne medlemmer over 18 år, kroner 50 per år.